ການລົງທຶນ

  • ການລົງທຶນຂອງລັດ
ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ ປີ 2018ປີ 2019 ປີ 2020
I. ດ້ານການລົງທຶນຂອງລັດ
*ຈຳນວນໂຄງການທັງໝົດໂຄງການ218291329
*ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ554,766.2573,392.0861,559.97
-ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ529,118.7473,392.0861,559.97
-ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ25,647.51--
+ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ22,652.7573,392.0861,559.97
+ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ0--
+ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ0--
-ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ1,831.79--
1ຈຳນວນໂຄງການຂົງເຂດເສດຖະກິດໂຄງການ88132156
*ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ239,644.4555,250.0345,874.25
-ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ235,658.1155,250.0345,874.25
-ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ3,986.34--
+ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ7,595.4855,250.0345,874.25
+ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ0--
+ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ0--
-ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ771.73--
1.)ຈຳນວນໂຄງການຂະແໜງກະສີກຳ-ປ່າໄມ້ໂຄງການ334352
*ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ33,946.7812,404,055,084.59
-ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ33,946.7812,404,055,084.59
-ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
+ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ2,425.5512,404,055,084.59
+ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ0--
+ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ0--
-ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
2.)ຈຳນວນໂຄງການຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າໂຄງການ588
*ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ8,392.56361.0950.32
-ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ8,392.56361.0950.32
-ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
+ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ300361.0950.32
+ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ0--
+ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ0--
-ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
3.)ຈຳນວນໂຄງການຂະແໜງໂຍທາທິການ-ຂົ່ນສົ່ງໂຄງການ447389
*ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ181,787.5741,846.3639,418.25
-ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ177,801.2341,846.3639,418.25
-ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ3,986.34--
+ທຶນພາຍໃນແຜນປີຕື້ກີບ4,049.9341,846.3639,418.25
+ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນຕື້ກີບ0--
+ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ຕື້ກີບ0--
-ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ771.73--
4.)ຈຳນວນໂຄງການຂະແໜງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ໂຄງການ687
*ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ15,517.54638.62421.09
-ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ15,517.54638.62421.09
-ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
+ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ820638.62421.09
+ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ0--
+ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ0--
-ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
2ຈຳນວນໂຄງການຂົງເຂດສັງຄົມໂຄງການ567384
*ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ149,482.835,372.857,207.35
-ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ146,302.665,372.857,207.35
-ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ3,180.17--
+ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ8,401.845,372.857,207.35
+ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ0--
+ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ0--
-ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ1,060.06--
1.)ຈຳນວນໂຄງການຂະແໜງສຶກສາທິການແລະກິລາໂຄງການ202626
*ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ40,296.622,526.061,798.14
-ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ37,116.452,526.061,798.14
-ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ3,180.17--
+ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ3,833.692,526.061,798.14
+ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ0--
+ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ0--
-ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ1,060.06--
2.)ຈຳນວນໂຄງການຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໂຄງການ283947
*ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ74,690.032,570.944,717.02
-ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ74,690.032,570.944,717.02
-ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
+ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ3938.152,570.944,717.02
+ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ0--
+ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ0--
-ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
3.)ຈຳນວນໂຄງການຂະແໜງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວໂຄງການ668
*ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ31,584.28214.85329.00
-ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ31,584.28214.85329.00
-ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
+ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ580214.85329.00
+ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ0--
+ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ0--
-ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
4.)ຈຳນວນໂຄງການຂະແໜງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມໂຄງການ223
*ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ2,911.961.00363.19
-ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ2,911.961.00363.19
-ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
+ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ5061.00363.19
+ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ0--
+ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ0--
-ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
5.)ຈຳນວນໂຄງການຂົງເຂດສຳນັກງານ, ຫ້ອງການ ແລະ ອື່ນໆໂຄງການ748689
*ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ165,638.9712,769.208,478.37
-ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ147,157.9712,769.208,478.37
-ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ18,481--
+ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ6,655.4312,769.208,478.37
+ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ0--
+ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ0--
-ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
  • ການລົງທຶນພາກເອກະຊົນ
ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ ປີ 2019 ປີ 2020
II. ດ້ານການລົງທຶນເອກະຊົນ
1 ເອກະຊົນພາຍໃນ
1.)ຂົງເຂດກະສິກຳ
-ຈຳນວນໂຄງການໂຄງການ35
-ມູນຄ່າໂດລາ2,091,27019,809,332
2.) ຂົງເຂດບໍລິການ
-ຈຳນວນໂຄງການໂຄງການ00
-ມູນຄ່າໂດລາ00
3.)ຂົງເຂດພະລັງງານໄຟຟ້າ
-ຈຳນວນໂຄງການໂຄງການ73
-ມູນຄ່າໂດລາ00
4.)ຂົງເຂດບໍ່ແຮ່ , ແຮ່ທາດ
-ຈຳນວນໂຄງການໂຄງການ00
-ມູນຄ່າໂດລາ00
2ເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ
1.)ຂົງເຂດກະສິກຳ
-ຈຳນວນໂຄງການໂຄງການ31
-ມູນຄ່າໂດລາ2,125,0001,000,000
2.)ຂົງເຂດບໍລິການ
-ຈຳນວນໂຄງການໂຄງການ00
-ມູນຄ່າໂດລາ00
3.)ຂົງເຂດພະລັງານໄຟຟ້າ
-ຈຳນວນໂຄງການໂຄງການ03
ມູນຄ່າໂດລາ03,000,000
4.)ຂົງເຂດບໍ່ແຮ່, ແຮ່ທາດ
ຈຳນວນໂຄງການໂຄງການ01
-ມູນຄ່າໂດລາ03,000,000