ການເງີນ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2019ປີ 2020
I.ລວມຍອດລາຍຮັບສູນກາງ+ທ້ອງຖິ່ນ ( ກ + II )ກີບ139,597,536,30671,581,708,950
ກ.ລາຍຮັບສູນກາງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງ ( 1+2+3)ກີບ73,120,496,1402,057,715,078
1.ລາຍຮັັບພາສີ ແລະ ສ່ວຍສາອາກອນກີບ5,337,897,4001,479,988,000
-ສ່ວຍສາອາກອນກີບ4,809,985,600-
-ພາສີກີບ527,911,8001,479,988,000
-ດ່ານກີບ-484,955,200
-ກອງກວດກາປະຈຳແຂວງກີບ-995,032,800
2.ລາຍຮັບທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີ ແລະ ອາກອນກີບ1,305,558,574475,167,902
-ວິສະຫະກິດລັດລົງທຶນກີບ1,305,558,574-
-ຊັບສິນຂອງລັດກີບ-475,167,902
3.ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນປະກັນໄພກີບ66,477,040,166102,559,176
II.ລາຍຮັບຂອງແຂວງ( 1+2+3 )ກີບ66,477,040,16669,523,993,872
1.ລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນກີບ55,995,902,24659,046,405,190
-ອາກອນປົກກະຕິກີບ50,147,598,19954,130,581,062
-ທີ່ດິນ(ຄ່າຈົດທະບຽນ,ຄ່າທຳນຽມ)ກີບ1,144,788,316994,883,128
-ລາຍຮັບວິຊາການ(ຄ່າທຳນຽມ)ກີບ2,121,439,1521,376,511,000
-ລາຍຮັບວິຊາການ(ຄ່າບໍລິການ)ກີບ2,582,076,5792,544,430,000
2.ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດກີບ10,481,137,92010,477,588,682
-ຊັບສິນປົກກະຕິກີບ10,481,137,92010,477,588,682
3.ຄຸ້ມຄອງລັດວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນປະກັນໄພກີບ--
III.ລວມຍອດລາຍຈ່າຍທັງໝົດກີບ385,089,698,859300,635,111,766
1.ເງີນເດືອນ ແລະ ເງີນອຸດໜູນກີບ180,277,210,012180,902,117,806
2.ເງີນນະໂຍບາຍ ແລະ ເງີນຊ່ວຍໜູນຕ່າງໆກີບ33,971,096,43834,443,623,960
3.ເງີນບໍລິຫານຂອງລັດກີບ26,506,076,57926,464,430,000
-ບໍລິຫານປົກກະຕິກີບ23,924,000,00023,920,000,000
-ບໍລິຫານວິຊາການກີບ2,582,076,5792,544,430,000
4.ເງີນດັດສົມ ແລະ ສົ່ງເສີມກີບ11,413,000,00012,632,810,000
5.ລາຍຈ່າຍບັງເອີນອື່ນໆກີບ3,068,058,0652,300,000,000
-ເງີນແຮ ແລະ ອື່ນໆກີບ1,800,000,0002,300,000,000
-ເງີນລາຍຮັບເກີນແຜນກີບ1,268,058,065-
6.ຊື້ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ໃຊ້ບໍລິຫານກີບ398,360,000320,000,000
7.ລາຍຈ່າຍໃນການລົງທຶນກີບ129,455,897,76543,572,130,000
-ລົງທຶນພາຍໃນກີບ129,455,897,76539,408,630,000
-(ຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ) ເງີນລົງທຶນກີບ-4,163,500,000
-ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດກີບ--
IV.ດຸ່ນດ່ຽງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ(II-III)ກີບ- 318,612,658,693- 231,111,117,894
-ເປີເຊັນຂາດດູ່ນ%- 82.74 %- 82.74 %