ກະສິກຳ

  • ການປູກຝັງ.2017-2020
ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ2017201820192020
1 ນາປີ
-ເນື້ອທີ່ປູກເຮັກຕາ9,8849,9239,1829,310
-ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຮັກຕາ9,8848,8818,8788,856
-ຜະລິດຕະພາບໂຕນ/ເຮັກຕາ3.714.674.093.47
-ຜົນຜະລິດ ໂຕນ36,71641,53336,38330,691
2ນາແຊງ
-ເນື້ອທີ່ປູກເຮັກຕາ830971600795
-ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຮັກຕາ830830600795
-ຜະລິດຕະພາບໂຕນ/ເຮັກຕາ4.914.944.974.06
-ຜົນຜະລິດ ໂຕນ4,0814,1032,9803,229
3ເຂົ້າໄຮ່
-ເນື້ອທີ່ປູກເຮັກຕາ1,8642,2902,2872,284
-ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຮັກຕາ1,8642,2902,0491,984
-ຜະລິດຕະພາບໂຕນ/ເຮັກຕາ1.852.001.891.33
-ຜົນຜະລິດ ໂຕນ3,4474,5813,8752,632
4ກາເຟ
-ເນື້ອທີ່ປູກເຮັກຕາ6,882.5612,86910,1319,470
-ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຮັກຕາ6,882.5611,6178,6868,720
-ຜະລິດຕະພາບໂຕນ/ເຮັກຕາ7.083.583.873.45
-ຜົນຜະລິດ ໂຕນ48,76141,60533,62230,092
5ປ່າໄມ້
-ກາເບ້ຍໄມ້ເບ້ຍ443,390175,525405,743-
-ເກັບແກ່ນໄມ້ກິໂລ1,4601,379170400
-ການປູກໄມ້ເຮັກຕາ32588671-
-ການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ເຮັກຕາ32588761-
  • ການລ້ຽງສັດ.2017-2020
ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ2017201820192020
1ຈຳນວນຄວາຍເຫຼືອໃນປີຜ່າມາໂຕ24,33924,08226,49326,181
-ຂະຫຍາຍໂຕ4,1384,1714,4721,753
-ບໍລິໂພກໂຕ3,1323,1573,3852,035
-ຂາຍອອກໂຕ1,1391,1481141,013
-ຕາຍໂຕ124125134441
-ເຫຼືອທ້າຍປີໂຕ--26,02424,717
-ເພີ່ມໃນຝູງໂຕ--469469
2ຈຳນວນງົວເຫຼືອໃນປີຜ່ານມາໂຕ30,94431,43937,09536,095
-ຂະຫຍາຍໂຕ6,8087,2907,9068,187
-ບໍລິໂພກໂຕ4,9085,0755,6998,459
-ຂາຍອອກໂຕ1,1331,171221,109
-ຕາຍໂຕ272282316445
-ເຫຼືອທ້າຍປີໂຕ--36,51135,441
-ເພີ່ມໃນຝູງໂຕ--5841,172
3ຈຳນວນໝູເຫຼືອໃນປີຜ່ານມາໂຕ153,731170,421153,071153,071
-ຂະຫຍາຍໂຕ120,059148,067108,29237,240
-ບໍລິໂພກໂຕ99,587116,97385,55033,280
-ຂາຍອອກໂຕ002,4738,955
-ຕາຍໂຕ3,7824,4423,249102,189
ເຫຼືອທ້າຍປີໂຕ--151,55551,660
ເພີ່ມໃນຝູງໂຕ--1,5165,773
4ຈຳນວນແບ້ເຫຼືອໃນປີຜ່ານມາໂຕ18,36521,80819,35623,338
-ຂະຫຍາຍໂຕ4,5915,6453,9563,982
-ບໍລິໂພກໂຕ1,0561,2989104,580
-ຂາຍອອກໂຕ000375
-ຕາຍໂຕ92113794,505
-ເຫຼືອທ້າຍປີໂຕ--18,79213,878
-ເພີ່ມໃນຝູງໂຕ--564-
5ຈຳນວນສັດປີກລວມເຫຼືອໃນປີຜ່ານມາໂຕ1,637,7301,774,9641,426,4171,426,417
-ຂະຫຍາຍໂຕ1,331,6091,717,6491,147,446124,697
-ບໍລິໂພກໂຕ1,009,7201,408,472940,906307,418
-ຂາຍອອກໂຕ00016,800
-ຕາຍໂຕ124,567171,765114,74518,998
-ເຫຼືອທ້າຍປີໂຕ--1,395,712535,841
-ເພີ່ມໃນຝູງໂຕ--30,70519,560
6ຜົນຜະລິດຊີ້ນປາລວມໂຕນ2,7952,9763,050690
-ຜົນຜະລິດຊີ້ນປາທຳມະຊາດໂຕນ2,0952,2311,220590
-ຜົນຜະລິດຊີ້ນປາລ້ຽງໂຕນ7007451,830100
  • ວຽກງານຊົນລະປະທານ.2017-2020
ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ2017201820192020
1ຈໍານວນຊົນລະປະທານທັງໝົດແຫ່ງ117158157159
-ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນເຮັກຕາ5,1866,5256,5255,549
-ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງເຮັກຕາ2,1371,4451,4451,184
2ຈໍານວນ ຊປທ ຂະໜາດໃຫຍ່ແຫ່ງ1111
-ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນເຮັກຕາ203655355666
-ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງເຮັກຕາ236335254190
3ຈໍານວນ ຊປທ ຂະໜາດກາງແຫ່ງ45889
-ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນເຮັກຕາ4394634482,587
-ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງເຮັກຕາ129276220112
4ຈໍານວນ ຊປທ ຂະໜາດນ້ອຍແຫ່ງ64.8138138139
-ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນເຮັກຕາ3403955693,226
-ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງເຮັກຕາ123349413384
5ຈໍານວນ ຊປທ ແບບປະຖົມປະຖານແຫ່ງ7111010
-ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນເຮັກຕາ1201334021
-ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງເຮັກຕາ878711240
6ອ່າງເກັບນໍ້າຂະໜາດກາງແຫ່ງ3333
-ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນເຮັກຕາ--11790
-ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງເຮັກຕາ--18342
6ອ່າງເກັບນໍ້າຂະໜາດນ້ອຍແຫ່ງ4444
-ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນເຮັກຕາ--99
-ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງເຮັກຕາ--99
7ຈຳນວນປະຕູນ້ຳ ແລະ ຄູກັນນ້ຳແຫ່ງ10101010
-ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນເຮັກຕາ--255255
-ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງເຮັກຕາ--2121