ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

  • ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕາມລາຄາຄົງທີ່ປີ-2012-ສ່ວນຮ້ອຍ-ປີ-2016-2022-ແລະ-ແຜນຄາດຄະເນ-2023
ລາຍການປີ 2016ປີ 2017ປີ 2018 ປີ 2019 ປີ 2020ປີ 2021ປີ 2022 ແຜນຄາດຄະເນປີ 2023
ອັດຕາເພີ່ມ GDP (%)8.719.108.307.814.303.304.005.0
ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້7.077.805.816.506.657.176.925.42
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ9.509.609.629.204.00.802.913.96
ຂະແໜງບໍລິການ10.2110.3310.358.401.920.591.275.24
  • ສັງລວມອັດຕາການເຕີບໂຕ-ແລະ-ມູນຄ່າລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ-GDP-ແຂວງເຊກອງ-ປີ-2018-2020-ຄິດໄລ່ແງ່ການຜະລິດ
ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2018ປີ 2019ປີ 2020ປີ 2021ປີ 2022ຄາດຄະເນ ປີ 2023
1ມູນຄ່າ GDP (ລາຄາປີ 2012)ກີບ948,343,523,735.481,022,437,094,565.11,066,378,376,1831,101,878,954,0701,146,424,212,0361,204,115,204,419
-ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ກີບ384,411,098,195.93409,390,907,579.23436,629,519,000.27467,921,041,250
500,318,020,000527,421,347,000
-ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳກີບ217,929,712,476.77237,979,246,025.47247,498,413,862.54249,467,367,274256,721,933,976266,898,844,319
-ຂະແໜງບໍລິການກີບ346,002,713,062.78375,066,940,960.38382,250,443,320.18384,490,545,546389,384,258,060409,795,013,100
2ມູນຄ່າ GDP (ລາຄາປະຈຸບັນ)ກີບ1,604,881,745,217.51,720,045,924,186.81,792,582,050,363.62,210,123,095,5702,534,840,841,1562,657,647,613,986
-ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ກີບ650,538,901,476.97688,718,323,820.54733,974,221,439.451,470,525,831,2501,730,604,488,6701,803,635,998,092
-ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳກີບ368,802,452,424.43400,352,485,588.66416,044,833,702.93355,106,718,774414,852,094,426444,223,622,712
-ຂະແໜງບໍລິການກີບ585,540,391,316.14630,975,114,777.65642,562,995,221.22384,490,545,546389,384,258,060409,787,993,182
3ອັດຕາເພີ່ມ GDP (%)%8.307.814.33.34.05.0
-ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້%5.816.506.657.176.925.42
-ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ%9.629.2040.802.913.96
-ຂະແໜງບໍລິການ%10.358.401.920.591.275.24
4ໂຄງປະກອບ GDP (%)%100100100100100100
-ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້%40.5440.0440.9566.5468.2767.87
-ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ%22.9823.2823.2116.0716.3716.71
-ຂະແໜງບໍລິການ%36.4836.6835.8517.4015.3615.42
5ປະຊາກອນຄົນ123,327126,011129,370132,044135,561136,737
6ອັດຕາເພີ່ມ ປະຊາກອນ (%)%1.292.182.672.072.660.87
7ມູນຄ່າ GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຄົນ (ກີບ)ກີບ/ຄົນ13,013,22313,649,96613,997,20716,737,77818,698,89519,436,200
8ມູນຄ່າ GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຄົນ (ໂດລາ)ໂດລາ/ຄົນ1,6231,6851,7281,7351,085992