ຂໍ້ມູນສະຖິຕິເມືອງກະລຶມ

ລະຫັດເມືອງ ແລະ ແຂວງລາຍການຖານຂໍ້ມູນ
1502ຖານຂໍ້ມູນF1