ຂະແໜງສະຖິຕິສັງຄົມ

1. ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງສະຖິຕິເວົ້າລວມ,ເວົ້າສະເພາະແມ່ນສະຖິຕິສັງຄົມ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

2. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດ,ແຜນງານ,ໂຄງການ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ການພັດທະນາສະຖິຕິ ສັງຄົມເຮັດໃຫ້ການຜະລິດສະຖິຕິທາງການ ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ບັນລຸຜົນສຳເລັດຕາມວັດຖຸປະສົງ ແລະ ຄາດມາຍທີ່ວາງໄວ້.

3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນດຳເນີນງານ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ການຜະລິດ, ການເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິທາງການໃນຂົງເຂດສະຖິຕິສັງຄົມ ຂອງລະບົບການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.

4. ສ້າງຕາຕະລາງ ເກັບກຳ, ປື້ມຄູ່ມືການເກັບກຳ ແລະ ທວງເອົາຂໍ້ມູນສະຖິຕິ. ສັງລວມ, ປຸງແຕ່ງ, ວິໄຈ, ເພື່ອການຈັດພິມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃນຂົງເຂດສະຖິຕິສັງຄົມ.

5. ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ແຜນກໍ່ສ້າງ, ບຳລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິສັງຄົມ.

6. ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິສັງຄົມໃຫ້ຂັ້ນເທິງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.

7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.