ສ່ວຍສາອາກອນ

ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2018ປີ 2019ປີ 2020
I.ລາຍຮັບທັງໝົດກີບ70,205,448,00155,995,902,24660,881,971,585
1.ອາກອນປົກກະຕິກີບ60,531,864,33350,147,598,19956,184,377,293
2.ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆກີບ1,588,904,3102,121,439,1521,428,606,000
3.ລາຍຮັບວິຊາການກີບ6,970,672,0002,582,076,5792,195,597,332
4.ຄ່າທຳນຽມນຳໃຊ້ທີ່ດີນ (ພາສີທີ່ດີນ)ກີບ1,114,007,3581,144,788,3161,073,390,960
II.ລວມທະບຽນອາກອນໃບ5011,3111,256
ຂະແໜງການຄ້າໃບ585551
ຂະແໜງການຜະລິດໃບ112105
ຂະແໜງການບໍລິການໃບ614600