ສ່ວຍສາອາກອນ

ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2018ປີ 2019
I.ລາຍຮັບທັງໝົດກີບ70,205,448,00155,995,902,246
1.ອາກອນປົກກະຕິກີບ60,531,864,33350,147,598,199
2.ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆກີບ1,588,904,3102,121,439,152
3.ລາຍຮັບວິຊາການກີບ6,970,672,0002,582,076,579
4.ຄ່າທຳນຽມນຳໃຊ້ທີ່ດີນ (ພາສີທີ່ດີນ)ກີບ1,114,007,3581,144,788,316
II.ລວມທະບຽນອາກອນໃບ501401
ທະບຽນອາກອນຊັ້ນ 1ໃບ3749
ທະບຽນອາກອນຊັ້ນ 2ໃບ611
ທະບຽນອາກອນຊັ້ນ 3ໃບ6056
ທະບຽນອາກອນຊັ້ນ 4ໃບ5338
ທະບຽນອາກອນຊັ້ນ 5ໃບ7450
ທະບຽນອາກອນຊັ້ນ 6ໃບ158118
ທະບຽນອາກອນຊັ້ນ 7ໃບ11379