ຂະແໜງສະຖິຕິເສດຖະກິດ

1. ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກໍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງສະຖິຕິເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນສະຖິຕິ ເສດຖະກິດໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບສະພາບຕົວຈິງໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

2. ຊີ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານໂຄງການ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ການພັດທະນາສະຖິຕິ ເສດຖະກິດ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດສະຖິຕິທາງການໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມວັດຖຸປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້;

3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນດຳເນີນງານ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຜະລິດ, ການເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິທາງການໃນຂົງເຂດສະຖິຕິເສດຖະກິດ;

4. ສ້າງຕາຕະລາງເກັບກຳ, ປື້ມຄູ່ມືການເກັບກໍາ ແລະ ທວງເອົາຂໍ້ມູນສະຖິຕິ. ສັງລວມ, ປຸງແຕ່ງ, ວິໄຈ,ເພື່ອການຜະລິດ, ການຈັດພິມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃນຂົງເຂດ ສະຖິຕິເສດຖະກິດ;

5. ວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນກໍ່ສ້າງ, ບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ເສດຖະກິດ;

6. ສະຫຼຸບລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິເສດຖະກິດໃຫ້ຂັ້ນເທິງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

7. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ