ຂະແໜງບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມ

1. ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍສະຖິຕິ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ສ້າງແຜນດຳເນີນງານ ແລະ ແຜນງົບປະມານເພື່ອພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິ ໃນຂອບເຂດຕົນຮັບຜິດຊອບ;

2. ພັດທະນາ ກົນໄກປະສານງານລະຫວ່າງສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາຫຼັກາກນຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ແລະ ລະບອບວິທີສະຖິຕິ;

3. ບໍລິຫານ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ;

4. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັບຜິດຊອບການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ພ້ອມທັງຈັດສັນງົບປະມານຕາມແຜນ, ຄຸ້ມຄອງຄັງເງີນສົດ, ເງິນໂອນ ແລະ ການລົງຕິດຕາມ ເມື່ອມີການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ເມືອງ ແລະ ຢູ່ບ້ານ;

5. ຮັບຜິດຊອບຄິດໄລ່ ແລະ ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ, ເງິນນະໂຍບາຍ ແລະ ເງິນຮ່ວງອືນໆສໍາລັບຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ຂັ້ນບ້ານ ຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໄດ້ກໍານົດໄວ້;

6. ຈັດຊື້ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນລວມທັງວັດຖຸອຸປະກອນ ທາງດ້ານເທັກໂນໂລຊີເຂົ້າຊ່ວຍໃນການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເຮັດໃຫ້ການຜະລິດສະຖິຕິທາງການໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມວັດຖຸປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ວ່າງໄວ້;

7. ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດພິມ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃນຂົງເຂດສະຖິຕິ ເສດຖະກິດ- ສັງຄົມຂອງແຂວງ, ນະຄອນ;

8. ສັງລວມການວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນກໍ່ສ້າງ, ບໍາລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບວຽກງານ ການບໍລິການສະຖິຕິ ແລະ ທາງດ້ານການສ້າງ, ປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເທັກໂນໂລຊີ;

9. ສະເໜີ ການກໍານົດຕໍາແໜ່ງງານ, ບັນຈຸ, ຊັບຊ້ອນ, ຍົກຍ້າຍ, ສຶກສາ, ອົບຮົມ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພະນັກງານ ຂອງສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ, ເທດສະບານຕໍ່ຂັ້ນເທິງໃຫ້ຖຶກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ໃຫ້ຖຶກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;

10. ສັງລວມຜົນຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີ ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນສະຖິຕິ ພາຍໃນສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນ;

11. ຄົ້ນຄ້ວາສະເໜີ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ ແລະ ລົງວິໄນຕໍ່ພະນັກງານສະຖິຕິ ພາຍໃນສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນ ແລະ ພະນັກງານຂອງສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ ແລະ ຈຸງງານສະຖິຕິປະຈໍາບ້ານ;

12. ສັງລວມ ຜົນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານໃນການປະກອບສ່ວນການຜະລິດສະຖິຕິທາງການ, ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບອບການລາຍງານ ແລະ ພັນທະໃນການລາຍງານສະຖິຕິ ເຊິງໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 20, 22 ແລະ 23 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ;

13. ສັງລວມ, ສະຫຼຸບ, ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງບັນດາຂະແໜ່ງໃຫ້ຂັ້ນເທິງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

14. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອືນໆຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.