ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ

ສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນ ຂຽນຫຍໍດ້ວຍຕົວອັກສອນວ່າ “ສຕຂ” ຂຽນເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ Provincial Statistics Centre (PSC) ,ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນແຂວງ, ນະຄອນ, ສ່ວນດ້ານວິຊາການ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ງົບປະມານຂື້ນກັບສາຍຕັ້ງ. ສໍາລັບຊິວິດການເມືອງ ແມ່ນຂື້ນກັບພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທືນແຂວງ, ນະຄອນ ມີພະລະບົດບາດໃນການເກັບກໍາ, ສັງລວມ, ປຸງແຕ່ງ, ວິໄຈຂໍ້ມູນ, ເຜີຍແຜ່ ພ້ອມທັງລາຍງານສະຖິຕີທາງການກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນລະດັບແຂວງ, ນະຄອນ ແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ.