ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ

 • ລຳດັບເນື້ອໃນລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2018 ປີ 2019ປີ 2020 
  1ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດຄົນ56,76955,43840,000
  -ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຄົນ16,39037,20537,205
  -ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວຊາຍແດນຄົນ26,04900
  -ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນຄົນ14,33018,23318,233
  2ຈໍານວນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດແຫ່ງ383838
  -ຈໍານວນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດແຫ່ງ202020
  -ຈໍານວນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາແຫ່ງ666
  -ຈໍານວນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດແຫ່ງ999
  -ຈໍານວນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວກະສິກຳແຫ່ງ333
  3ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວໂດລາ7,685,8007,685,800-
  4ຈຳນວນໂຮງແຮມຫຼັງ10109
  5ຈຳນວນຫ້ອງພັກໂຮງແຮມຫ້ອງ246246265
  6ຈຳນວນເຮືອນພັກຫຼັງ363634
  7ຈຳນວນຫ້ອງພັກເຮືອນພັກຫ້ອງ339339363
  8ຈຳນວນຣີສອດແຫ່ງ774
  9ຈຳນວນຮ້ານອາຫານແຫ່ງ202016
  10ຈຳນວນຮ້ານບັນເທີງແຫ່ງ11112
  11ຈຳນວນຮ້ານຄາຣາໂອເກະແຫ່ງ222217
  12ຈຳນວນຮ້ານກິນດຶ່ມແຫ່ງ343420