ອຸປະຕິເຫດ

 • ລຳດັບເນື້ອໃນລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2018ປີ 2019ປີ 2020 
  I.ສະຖິຕິອຸປະຕິເຫດ
  1ຈ/ນຄັ້ງເກີດອຸປະຕິເຫດບົນເທິງທ້ອງຖະໜົນລາຍ128124165
  2ຈ/ນຄົນທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດເທິງທ້ອງຖະໜົນຄົນ12899255
  3ຈ/ນພາຫະນະເປ່ເພເລັກນ້ອຍຄັນ8999277
  4ຈ/ນພາຫະນະທີ່ເປ່ເພພໍສົມຄວນຄັນ118102170
  5ຈ/ນພາຫະນະທີ່ເປ່ເພໃຊ້ການບໍໄດ້ຄັນ101318
  6ມູນຄ່າເສຍຫາຍເກີດອຸປະຕິເຫດເທິງຖະໜົນກີບ589,800,000758,500,0002,323,850,000
  7ຈ/ນຄົນຕາຍຍ້ອນອຸປະຕິເຫດເທິງຖະໜົນຄົນ212420
  8ຈຳນວນອຸປະຕິເຫດເກີດຈາກການດຶ່ມເຫຼົ້າຄັ້ງ353560
  9ຈຳນວນອຸປະຕິເຫດຂອງຜູ້ທີ່ອາຍຸບໍ່ເຖີງກະສຽນຄັ້ງ292040
  10ຈຳນວນອຸປະຕິເຫດຂອງຜູ້ທີ່ບໍ່ມີໃບຂັບຂີ່ຄັ້ງ1454050
  11ຈຳນວນຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດຍ້ອນອຸປະຕິເຫດເທີງຖະໜົນຄົນ000
  12ຈຳນວນອຸປະຕິເຫດແຮງງານຄົນ000
  13ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກອຸປະຕິເຫດໃນການອອກແຮງງານຄົນ000
  14ຈຳນວນຄົນພິການ ແລະ ເສຍອົງຄະຍ້ອນອຸປະຕິເຫດ ໃນການອອກແຮງງານຄົນ000
  15ອັດຕາການເກີດອຸປະຕິເຫດ ທ້ອງຖະໜົນຂອງພົນລະເມືອງຄົນ000
  16ຈຳນວນອຸປະຕິເຫດອື່ນໆຄັ້ງ24260
  17ອັດຕາສ່ວນຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນອຸປະຕິເຫດບົນທ້ອງຖະໜົນສ່ວນຮ້ອຍ0.098400
  II.ຈຳນວນພາກສ່ວນຮ່ວມເກີດອຸປະຕິເຫດຄົນ183245357
  1ພະນັກງານຄົນ441042
  2ທະຫານຄົນ5822
  3ຕ່ຳຫຼວດຄົນ5913
  4ປະຊາຊົນຄົນ39103166
  5ກຳມະກອນຄົນ142130
  6ນັກຮຽນຄົນ687973
  7ຕ່າງປະເທດຄົນ81511
  8ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍກີບ136,510,0001,619,700,0002,323,850,000
  III.ຈຳນວນອຸປະຕິເຫດແບ່ງຕາມໝວດອາຍຸຄົນ292261
  ຕຳກ່ວາ 15 ປີ < 15ຄົນ29480
  16 - 20ຄົນ60410
  21 - 24ຄົນ23250
  25 - 30ຄົນ48530
  31 - 34ຄົນ19200
  35 - 40ຄົນ32300
  41 - 44ຄົນ4270
  45 ຂື້ນໄປຄົນ39370
  IV.ສະຖິຕິເກີດອັກຄີໄພ
  1ຈຳນວນຄັ້ງເກີດອັກຄີໄພຄັ້ງ555
  2ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຈາກການເກີດອັກຄີໄພກີບ77,472,00038,750,000649,145,000
  3ຈຳນວນຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຍ້ອນເກີດອັກຄີໄພຄົນ000
  4ຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດທັງໝົດຍ້ອນອັກຄີໄພຄົນ00
  5ຈຳນວນສະຖານີມົດໄພແຫ່ງ222
  6ຈຳນວນລົດດັບເພິງຄັນ101013