ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

 • ລຳດັບເນື້ອໃນລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2018ປີ 2019
  1ໂຮງຮຽນສູນວິຊາຊີບແຫ່ງ11
  -ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນຫ້ອງ1818
  -ຈຳນວນນັກຮຽນສູນວິຊາຊີບ ຄົນ494530
  ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ227245
  -ຈຳນວນຄູສອນຄົນ7577
  2ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາແຫ່ງ295295
  -ຊັ້ນອະນຸບານແຫ່ງ3030
  -ຊັ້ນປະຖົມແຫ່ງ218218
  -ຊັ້ນມັນດທະຍົມຕົ້ນແຫ່ງ3333
  -ມັດທະຍົມສົມບູນແຫ່ງ1313
  -ມັດທະຍົມປາຍແຫ່ງ11
  3ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນຫ້ອງ1,3251,585
  -ຊັ້ນອະນຸບານຫ້ອງ178178
  -ຊັ້ນປະຖົມຫ້ອງ748734
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນຫ້ອງ276396
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ+ມໍປາຍຫ້ອງ123277
  4ຈຳນວນຫ້ອງທີ່ຂະຫຍາຍໃໝ່ຫ້ອງ6969
  -ຊັ້ນອະນຸບານ, ລ້ຽງເດັກຫ້ອງ123
  -ຊັ້ນປະຖົມຫ້ອງ250
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນຫ້ອງ101
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ +ມໍປາຍຫ້ອງ224
  5ຈຳນວນຄູສອນທັງໝົດຄົນ1,8221,804
  -ຄູສອນອະນຸບານຄົນ248235
  -ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມຄົນ785780
  5.1ຄູສອນມັດທະຍົມລວມຄົນ789789
  -ຄູສອນຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນຄົນ546553
  -ຄູສອນຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ+ມໍປາຍຄົນ243248
  6ນັກຮຽນສາມັນສຶກສາທັງໝົດຄົນ38,93438,934
  -ລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານຄົນ4,1014,101
  -ຊັ້ນປະຖົມຄົນ20,23020,230
  6.1ຊັ້ນມັດທະຍົມລວມຄົນ14,60314,603
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນຄົນ10,08910,089
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ +ມໍປາຍຄົນ4,5144,514
  7ຈຳນວນນັກຮຽນເຂົ້າໃໝ່+ຈົບຊັ້ນຄົນ14,75314,179
  -ຈຳນວນນັກຮຽນເຂົ້າໃໝ່ຊັ້ນປໍ 1ຄົນ3,8773,956
  -ຈຳນວນນັກຮຽນເສັງຈົບຊັ້ນ ປ5ຄົນ3,3013,200
  -ຈຳນວນນັກຮຽນເຂົ້າໃໝ່ຊັ້ນ ມ1ຄົນ2,8462,866
  -ຈຳນວນນັກຣຽນເຂົ້າໃໝ່ຂັ້ນ ມໍ4ຄົນ2,0311,116
  -ຈຳນວນນັກຣຽນເຂົ້າໃໝ່ຂັ້ນ ມໍ5ຄົນ1,6101,752
  -ຈຳນວນນັກຣຽນເຂົ້າໃໝ່ຂັ້ນ ມໍ7ຄົນ1,0881,289
  8ນັກຮຽນມີໜ້າເຂົ້າສອບເສັງຄົນ32,74833,017
  -ຊັ້ນປະຖົມຄົນ19,44819,370
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນຄົນ9,4229,358
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ + ມໍປາຍຄົນ3,8784,289
  9ຈຳນວນນັກຮຽນທີ່ຈົບຊັ້ນແລະເລື່ອນຊັ້ນຄົນ30,88332,170
  -ຊັ້ນປະຖົມຄົນ17,88217,803
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນຄົນ9,1609,869
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ+ມໍປາຍຄົນ3,8414,498
  10ຈຳນວນນັກຮຽນທີ່ຄ້າງຫ້ອງຄົນ2,3822,663
  -ຊັ້ນປະຖົມຄົນ2,2312,427
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນຄົນ114220
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ+ມໍປາຍຄົນ3716
  11ໂຮງຮຽນຊົນເຜົາແຫ່ງ11
  -ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນຫ້ອງ1010
  -ຈຳນວນນັກຮຽນຄົນ480646
  ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ213314
  -ຈຳນວນຄູສອນຄົນ3940
  ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ2324
  12ວຽກສຶກສານອກລະບົບ
  -ປະຊາຊົນສຶກສາບຳລຸງວັດທະນະທຳຄົນ5100
  -ຈຳນວນທີ່ລົບລ້າງການກຶກໜັງສື(ລະດັບ1)ຄົນ00
  -ລະດັບ 2ຄົນ1590
  -ລະດັບ 3ຄົນ3510
  -ລະດັບມັດທະຍົມຕົ້ນຄົນ23050
  -ຄູສອນອາສາສະໝັກຄົນ160
  -ຈຳນວນໂຮງຮຽນບຳລຸງວັດທະນາທຳແຫ່ງ30
  -ຈຳນວນຫ້ອງບຳລຸງຫ້ອງ140
  -ຊັ້ນປະຖົມຫ້ອງ00
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນຫ້ອງ100
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ +ມໍປາຍຫ້ອງ40
  13ຈຳນວນຕົວຊີ້ບອກລະດັບແຂວງ
  -ອັດຕາຈົບຊັ້ນປະຖົມສ່ວນຮ້ອຍ94.1126.26
  -ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິຊັ້ນປະຖົມສ່ວນຮ້ອຍ97.795.8
  -ອັດຕາການລອດເຫຼືອຊັ້ນປະຖົມສ່ວນຮ້ອຍ73.670.2
  -ຈຳນວນເດັກປະລະການຮຽນສ່ວນຮ້ອຍ6.17.1
  -ອັດຕາເດັກຍິງ/ເດັກຊາຍເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມສ່ວນຮ້ອຍ0.970.94
  -ອັດຕາເດັກຍິງ/ເດັກຊາຍເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນສ່ວນຮ້ອຍ0.960.96
  -ອັດຕາເດັກຍິງ/ເດັກຊາຍເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍສ່ວນຮ້ອຍ0.920.91
  -ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມຕົ້ນສ່ວນຮ້ອຍ84.780.1
  -ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນປາຍສ່ວນຮ້ອຍ56.853.9
  -ຈຳນວນໂຮງຮຽນເອກກະຊົນແຫ່ງ11
  -ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນເອກກະຊົນຫອ້ງ1212
  -ຈຳນວນນັກຮຽນເອກກະຊົນຄົນ296266
  ໃນນັ້ນ:ຍິງຄົນ120115
  -ຄູສອນອະນຸບານ:ລ້ຽງເດັກພາກເອກກະຊົນຄົນ1317