ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

 • ລຳດັບເນື້ອໃນລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2018ປີ 2019ປີ 2020 
  1ໂຮງຮຽນສູນວິຊາຊີບແຫ່ງ111
  -ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນຫ້ອງ181818
  -ຈຳນວນນັກຮຽນສູນວິຊາຊີບ ຄົນ494602644
  ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ227277245
  -ຈຳນວນຄູສອນຄົນ757575
  ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ262626
  2ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາແຫ່ງ295295298
  -ຊັ້ນອະນຸບານແຫ່ງ303031
  -ຊັ້ນປະຖົມແຫ່ງ218218220
  -ຊັ້ນມັນດທະຍົມຕົ້ນແຫ່ງ333328
  -ມັດທະຍົມສົມບູນແຫ່ງ131318
  -ມັດທະຍົມປາຍແຫ່ງ111
  3ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນຫ້ອງ1,3259581,342
  -ຊັ້ນອະນຸບານຫ້ອງ178183194
  -ຊັ້ນປະຖົມຫ້ອງ748379756
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນຫ້ອງ276277266
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ+ມໍປາຍຫ້ອງ123119126
  4ຈຳນວນຫ້ອງທີ່ຂະຫຍາຍໃໝ່ຫ້ອງ696937
  -ຊັ້ນອະນຸບານ, ລ້ຽງເດັກຫ້ອງ121212
  -ຊັ້ນປະຖົມຫ້ອງ252517
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນຫ້ອງ10101
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ +ມໍປາຍຫ້ອງ22227
  5ຈຳນວນຄູສອນທັງໝົດຄົນ1,8221,8001,865
  -ຄູສອນອະນຸບານຄົນ248252283
  -ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມຄົນ785786783
  5.1ຄູສອນມັດທະຍົມລວມຄົນ789762799
  -ຄູສອນຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນຄົນ546533542
  -ຄູສອນຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ+ມໍປາຍຄົນ243229257
  6ນັກຮຽນສາມັນສຶກສາທັງໝົດຄົນ38,93438,50038,079
  -ລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານຄົນ4,1014,4144,839
  -ຊັ້ນປະຖົມຄົນ20,23019,66319,361
  6.1ຊັ້ນມັດທະຍົມລວມຄົນ14,60314,42313,879
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນຄົນ10,0899,9469,176
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ +ມໍປາຍຄົນ4,5144,4774,703
  7ຈຳນວນນັກຮຽນເຂົ້າໃໝ່+ຈົບຊັ້ນຄົນ14,75314,17914,866
  -ຈຳນວນນັກຮຽນເຂົ້າໃໝ່ຊັ້ນປໍ 1ຄົນ3,8773,9563,938
  -ຈຳນວນນັກຮຽນເສັງຈົບຊັ້ນ ປ5ຄົນ3,3013,2002,963
  -ຈຳນວນນັກຮຽນເຂົ້າໃໝ່ຊັ້ນ ມ1ຄົນ2,8462,8662,632
  -ຈຳນວນນັກຣຽນເຂົ້າໃໝ່ຂັ້ນ ມໍ4ຄົນ2,0311,1161,958
  -ຈຳນວນນັກຣຽນເຂົ້າໃໝ່ຂັ້ນ ມໍ5ຄົນ1,6101,7521,944
  -ຈຳນວນນັກຣຽນເຂົ້າໃໝ່ຂັ້ນ ມໍ7ຄົນ1,0881,2891,431
  8ນັກຮຽນມີໜ້າເຂົ້າສອບເສັງຄົນ32,74833,01730,989
  -ຊັ້ນປະຖົມຄົນ19,44819,37018,199
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນຄົນ9,4229,3588,371
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ + ມໍປາຍຄົນ3,8784,28912,790
  9ຈຳນວນນັກຮຽນທີ່ຈົບຊັ້ນແລະເລື່ອນຊັ້ນຄົນ30,88332,17029,882
  -ຊັ້ນປະຖົມຄົນ17,88217,80317,335
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນຄົນ9,1609,8698,478
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ+ມໍປາຍຄົນ3,8414,49812,547
  10ຈຳນວນນັກຮຽນທີ່ຄ້າງຫ້ອງຄົນ2,3822,6632,321
  -ຊັ້ນປະຖົມຄົນ2,2312,4272,026
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນຄົນ114220265
  -ຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ+ມໍປາຍຄົນ3716295
  11ໂຮງຮຽນຊົນເຜົາແຫ່ງ111
  -ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນຫ້ອງ101014
  -ຈຳນວນນັກຮຽນຄົນ480646776
  ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ213314392
  -ຈຳນວນຄູສອນຄົນ394042
  ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ232426
  -ອັດຕາຈົບຊັ້ນປະຖົມສ່ວນຮ້ອຍ94.194.692.1
  -ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິຊັ້ນປະຖົມສ່ວນຮ້ອຍ97.795.897.1
  -ອັດຕາການລອດເຫຼືອຊັ້ນປະຖົມສ່ວນຮ້ອຍ73.670.273.00
  -ອັດຕາເດັກປະລະການຮຽນຊັ້ນປະຖົມສ່ວນຮ້ອຍ6.17.16.8
  -ອັດຕາເດັກຍິງ/ເດັກຊາຍເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມສ່ວນຮ້ອຍ0.970.910.96
  -ອັດຕາເດັກຍິງ/ເດັກຊາຍເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນສ່ວນຮ້ອຍ0.960.960.96
  -ອັດຕາເດັກຍິງ/ເດັກຊາຍເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍສ່ວນຮ້ອຍ0.920.910.88
  -ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມຕົ້ນສ່ວນຮ້ອຍ84.780.176.0
  -ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນປາຍສ່ວນຮ້ອຍ56.853.952.9
  -ຈຳນວນໂຮງຮຽນເອກກະຊົນແຫ່ງ112
  -ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນເອກກະຊົນຫອ້ງ121219
  -ຈຳນວນນັກຮຽນເອກກະຊົນຄົນ296266452
  ໃນນັ້ນ:ຍິງຄົນ120115208
  -ຄູສອນອະນຸບານ:ລ້ຽງເດັກພາກເອກກະຊົນຄົນ131717