ສາທາລະນະສຸກ

ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ2017 ປີ2018 ປີ2019 
1ຈຳນວນພະນັກງານແພດໂຮງໝໍແຂວງທັງໝົດຄົນ110121122
1ໃນນ້ນ: ຍິງຄົນ788992
2ປະລິນຍາເອກຄົນ000
3ໃນນ້ນ: ຍິງຄົນ000
4ປະລິນຍາໂທຄົນ544
5ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ133
6ຊ້ຽວຊານຄົນ7810
7ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ123
8ປະລິນຍາຕີຄົນ333635
9ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ232425
10ຊັ້ນສູງຄົນ202221
11ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ141615
12ຊັ້ນກາງຄົນ303435
13ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ262631
14ຊັ້ນຕົ້ນຄົນ151716
15ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ131614
16ພະລາກອນຄົນ001
17ວິຊາການອື່ນໆຄົນ001
18ສັນຍາຈ້າງຄົນ2300
19ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ1500
2ພະນັກງານປະຈຳພະແນກສາທາແຂວງຄົນ978587
1ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ523444
2ປະລິນຍາເອກຄົນ000
3ໃນນ້ນ: ຍິງຄົນ000
4ປະລິນຍາໂທຄົນ445
5ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ000
6ຊ້ຽວຊານຄົນ001
7ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ000
8ປະລິນຍາຕີຄົນ211921
9ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ8109
10ຊັ້ນສູງຄົນ212022
11ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ141415
12ຊັ້ນກາງຄົນ403433
13ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ241818
14ຊັ້ນຕົ້ນຄົນ1186
15ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ622
16ພະລາກອນຄົນ000
17ວິຊາການອື່ນໆຄົນ000
18ສັນຍາຈ້າງຄົນ241320
19ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ1449
3ພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການ ແລະ ໂຮງໝໍເມືອງຄົນ194194191
1ໃນນັນ: ຍິງຄົນ110118115
2ປະລິນຍາເອກຄົນ003
3ໃນນ້ນ: ຍິງຄົນ000
4ປະລິນຍາໂທຄົນ421
5ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ000
6ຊ້ຽວຊານຄົນ124
7ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ011
8ປະລິນຍາຕີຄົນ252220
9ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ141313
10ຊັ້ນສູງຄົນ625460
11ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ412629
12ຊັ້ນກາງຄົນ799293
13ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ406566
14ຊັ້ນຕົ້ນຄົນ19198
15ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ15115
16ພະລາກອນ ( ລົງເລີກຂະແໜງ )ຄົນ232
17ວິຊາການອື່ນໆຄົນ201
18ສັນຍາຈ້າງຄົນ11400
4ແພດປະຈຳສຸກສາລາຄົນ898883
1ຍິງຄົນ545450
2ປະລິນຍາໂທຄົນ000
3ຊ້ຽວຊານຄົນ000
4ປະລິນຍາຕີຄົນ000
5ຊັ້ນສູງຄົນ29341
6ຊັ້ນກາງຄົນ575131
7ຊັ້ນຕົ້ນຄົນ3348
8ພະລາກອນຄົນ003
9ວິຊາການອື່ນໆຄົນ00
10ສັນຍາຈ້າງຄົນ00
5ຈຳນວນໂຮງໝໍທັງໝົດແຫ່ງ444
1ຈຳນວນໂຮງໝໍແຂວງແຫ່ງ111
2ຈຳນວນໂຮງໝໍເມືອງແຫ່ງ333
3ຈຳນວນໂຮງໝໍກຸ່ມເມືອງແຫ່ງ000
4ຈຳນວນສຸກສາລາແຫ່ງ282828
6ຈຳນວນຕຽງນອນຄົນເຈັບຕຽງ156156160
1ໂຮງໝໍແຂວງຕຽງ707070
2ໂຮງໝໍເມືອງຕຽງ303030
3ສຸກສາລາຕຽງ565660
7ວຽກໄຂ້ຍຸງ
1ຈຳນວນບ້ານທີ່ໄດ້ຍ້ອມມຸ້ງບ້ານ276136231
2ຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຍ້ອມມຸ້ງຄອບຄົວ22,2308,43824,218
3ຈຳນວນ ປ/ຊ ທີ່ໄດ້ຄຸ້ມກັນຈາກຍ້ອມມຸ້ງຄົນ11,62042,621121,112
4ຈຳນວນແຜ່ນແກ້ວທີ່ໃຊ້ເຈາະເລືອດແຜ່ນ16,0777,22929,250
5ຈຳນວນແຜ່ນແກ້ວພົບເຊື້ອແຜ່ນ1,089158146
6ຈຳນວນຄົນຕິດເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຍຸງຄົນ1,089820146
7ອັດຕາພົບເຊື້ອໄຂ້ຍຸງ%6.776.70.49
8ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ
1ຈຳນວນແມ່ຍິງທີ່ມາຝາກທ້ອງຄົນ3,5525,2312,103
2ຈຳນວນແມ່ຍິງທີ່ມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງຄົນ665742339
3ຈຳນວນແມ່ຍິງທີ່ມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍເມືອງຄົນ656488364
4ຈຳນວນແມ່ຍິງທີ່ມາເກີດລູກຢູ່ສຸກສາລາຄົນ590739491
5ຈຳນວນເທື່ອກວດທ້ອງຫຼັງເກີດເທື່ອ/ຄົນ2,2253,2771,505
6ອັດຕາສ່ວນການນຳໃຊ້ວິທີການຄຸ້ມກຳເນີດສ່ວນຮ້ອຍ000
7ຈຳນວນເທື່ອກວດແມ່ມານເທື່ອ5,5495,2312,103
8ຈຳນວນແມ່ມານກວດທ້ອງ 3 ເທື່ອຂື້ນໄປຄົນ1,9971,994970
9ຈຳນວນເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ + ບ້ານຄົນ1,8282,088968
10ຈຳນວນເດັກເກີດມີຊີວິດຄົນ1,8281,932970
11ຈຳນວນເດັກເກີດບໍ່ຖ້ວນເດືອນຄົນ111,69864
12ຈຳນວນເດັກເກີດນ້ຳໜັກຫຼຸດ 2500 gຄົນ14113794
13ຈຳນວນເທື່ອເດັກມາຮັບບໍລິການເທື່ອ33,81654,29323,886
14ລວງສູ/ອາຍຸ33,8162,27544,063
– ສີຂຽວຄົນ25,3021,7919,835
– ສີເຫຼືອງຄົນ5,5073112,032
– ສີແດງຄົນ3,0071731,398
15ນ້ຳໜັກ/ອາຍຸ8,8332,17344,652
– ສີຂຽວຄົນ7,0681,74610,269
– ສີເຫຼືອງຄົນ1,3403171,952
– ສີແດງຄົນ4251101,162
16ນ້ຳໜັກ/ລວງສູງ9,0692,72743,798
– ສີຂຽວຄົນ6,9181,81510,269
– ສີເຫຼືອງຄົນ1,3917371,952
– ສີແດງຄົນ7601751,169
9ວຽກງານນ້ຳສະອາດ ແລະ ອະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມ
1ຈຳນວນນ້ຳລິນທັງໝົດແຫ່ງ119113114
2ຈຳນວນນ້ຳລິນກໍ່ສ້າງໃໝ່ແຫ່ງ51010
3ຈຳນວນນ້ຳລິນສ້ອມແປງແຫ່ງ000
4ຈຳນວນບ້ານທີ່ໃຊ້ນ້ຳລິນບ້ານ119102
5ຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ໃຊ້ນ້ຳລິນຄອບຄົວ4,3903,129114
6ຈຳນວນ ປ/ຊ ຊົມໃຊ້ນ້ຳລິນຄົນ14,11263,04463,778
7ຈຳນວນບາດານທັງໝົດບໍ່38382356
8ຈຳນວນບາດານກໍ່ສ້າງໃໝ່ບໍ່00356
9ຈຳນວນນ້ຳບາດານສ້ອມແປງບໍ່000
10ຈຳນວນບ້ານທີ່ໃຊ້ນ້ຳບາດານບ້ານ8282438
11ຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ຊົມໃຊ້ນ້ຳບາດານຄອບຄົວ9,3479,4359,506
12ຈຳນວນ ປ/ຊ ຊົມໃຊ້ນ້ຳບາດານໜ່ວຍ14,40246,22346,223
13ອັດຕາສ່ວນຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດ%72090
14ຈຳນວນນ້ຳສ້າງແຊ່ງທັງໝົດໜ່ວຍ4080
15ຈຳນວນນ້ຳສ້າງແຊ່ງສ້າງຂື້ນໃໝ່ໜ່ວຍ000
16ຈຳນວນບ້ານທີ່ໃຊ້ນ້ຳສ້າງແຊ່ງບ້ານ400
17ຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ຊົມໃຊ້ນ້ຳສ້າງແຊ່ງຄອບຄົວ000
18ຈຳນວນ ປ/ຊ ຊົມໃຊ້ນ້ຳສ້າງແຊ່ງຄົນ000
19ຈຳນວນໂຄງການນ້ຳສະອາດແບ່ງຕາມແຂວງ ແລະ ເມືອງໂຄງການ000
10ຈຳນວນວິດຖ່າຍທັງໝົດໜ່ວຍ17,04915,82216,509
1ຈຳນວນວິດຖ່າຍສ້າງຂື້ນໃໝ່ໜ່ວຍ624624687
2ຈຳນວນບ້ານທີ່ໃຊ້ວິດຊຶມບ້ານ135100127
3ຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ຊົມໃຊ້ວິດຊຶມຄອບຄົວ20,88921,25121,985
4ຈຳນວນ ປ/ຊ ທີ່ຊົມໃຊ້ວິດຊຶມຄົນ90,88999,260104,366
5ຈຳນວນບ້ານທີ່ຊົມໃຊ້ວິດຂຸມ ( ວິດແຫ້ງ )ບ້ານ2451500
6ຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ຊົມໃຊ້ວິດຂຸມ ( ວິດແຫ້ງ )ຄອບຄົວ0500
7ຈຳນວນ ປ/ຊ ທີ່ຊົມໃຊ້ວິດຂຸມ ( ວິດແຫ້ງ )ຄົນ31500
8ຈຳນວນບ້ານທີ່ບໍ່ມີວິດບ້ານ1328
9ຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ບໍ່ມີວິດຄອບຄົວ3,2333,5855,106
10ອັດຕາການນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍໃນໂຮງຮຽນ%79737,370
11ອັດຕາຄົວເຮືອນນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍແບ່ງຕາມປະເພດ%000
12ອັດຕາສ່ວນຂຜູ້ທີ່ຊົມໃຊ້ວິດ%61717,676
13ອັດຕາສ່ວນຂອງການຊົມໃຊ້ວິດຂອງປະຊາກອນ%6100
11ວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາ
1ຈຳນວນຮ້ານຂາຍຢາທັງໝົດຮ້ານ404040
2ຈຳນວນຮ້ານຂາຍຢາແບ່ງຕາມຂັ້ນ ( 1, 2, 3 )ຮ້ານ403636
3ຈຳນວນຮ້ານຂາຍຢາຂອງລັດຮ້ານ444
4ຈຳນວນຮ້ານຂາຍຢາຂອງເອກະຊົນຮ້ານ363636
5ຈຳນວນຫ້ອງກວດພະຍາດຂອງເອກະຊົນທັງໝົດແຫ່ງ7479
6ຈຳນວນຫ້ອງກວດພະຍາດລວມຫ້ອງ47479
7ຈຳນວນກອງທຶນຢາໝູນວຽນຂັ້ນແຂວງແຫ່ງ111
8ຈຳນວນກອງທຶນຢາໝູນວຽນຂັ້ນເມືອງແຫ່ງ444
9ຈຳນວນກອງທຶນຢາໝູນວຽນຂັ້ນສຸກສາລາແຫ່ງ282830
10ຈຳນວນຄຣີນິກ ແຫ່ງ779
11ຈຳນວນຕູ້ຢາປະຈຳບ້ານຕູ້172172172
12ຈຳນວນບ້ານໄດ້ຊົມໃຊ້ຖົງຢາປະຈຳບ້ານບ້ານ17217222
12ວຽກງານປິ່ນປົວ
1ຈຳນວນຄົນເຈັບນອນໂຮງໝໍທັງໝົດເທື່ອຄົນ14,41210,8616,220
2ຈຳນວນຄົນພະຍາດໄຂ້ຍຸງເທື່ອຄົນ1237817
3ຈຳນວນຄົນພະຍາດຖອກທ້ອງເທື່ອຄົນ1,122815557
4ຈຳນວນຄົນພະຍາດອັກເສບປອດເທື່ອຄົນ360903233
5ຈຳນວນຄົນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກເທື່ອຄົນ56271
6ຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນໂລກມະເຮັງ ຄົນ414021
7ຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານຄົນ384725
6ຈຳນວນຄົນພະຍາດອື່ນໆເທື່ອຄົນ13,8071,4323,051
7ຈຳນວນຄົນສະເລ່ຍວັນນອນໂຮງໝໍວັນ331
8ຈຳນວນຄົນປົວດີຄົນ13,62310,8016,198
9ຈຳນວນຄົນປົ່ວບໍ່ດີຄົນ647822
10ຈຳນວນຄົນສົ່ງປິ່ນປົວຢູ່ບ່ອນອື່ນຄົນ725710189
13ຈຳນວນຄົນຕາຍທັງໝົດຄົນ647822
1ຈຳນວນຄົນຕາຍຍ້ອນພະຍາດໄຂ້ຍຸງຄົນ000
2ຈຳນວນຄົນຕາຍຍ້ອນອັກເສບປອດຄົນ100
3ຈຳນວນຄົນຕາຍຍ້ອນຖອກທ້ອງຄົນ25
4ຈຳນວນຄົນຕາຍຍ້ອນອື່ນໆຄົນ617322
14ວຽກງານຜ່າຕັດກໍລະນີ3,5363,9061,689
1ຜ່າຕັດໃຫຍ່ກໍລະນີ37515255
2ຜ່າຕັດກາງກໍລະນີ291327164
3ຜ່າຕັດນ້ອຍກໍລະນີ2,8703,4271,470
15ກວດພະຍາດເຂດນອກທັງໝົດຄົນ15,968145,774
16ຈຳນວນຄົນເຈັບກວດເຂດນອກທັງໝົດຄົນ15,968143,31411,788
17ພະຍາດທີ່ພົບຫຼາຍ
1ໄຂ້ຍຸງກໍລະນີ56851160
2ອັກເສບປອດກໍລະນີ10,2018,9793,074
3ຖອກທ້ອງກໍລະນີ13,7529,6345,606
4ໄຂ້ເລືອດອອກກໍລະນີ116606
5ອື່ນໆກໍລະນີ13,499143,31410,200
18ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍຄົນ/ປີ5555
1ຍິງຄົນ/ປີ565656
2ຊາຍຄົນ/ປີ545454
19ຈຳນວນຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ HIVຄົນ47
1ຈຳນວນຄົນເປັນເອດຄົນ00
2ອັດຕາການຕິດເຊື້ອ HIV%005
3ຈຳນວນຄົນຕິດເຊື້ອ ພ ຕ ພຄົນ1,024586348
20ຈຳນວນຄົນເປັນ AIDSຄົນ000
21ຈຳນວນຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອມາເລເລຍຄົນ12351117
22ຈຳນວນຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອວັນນະໂລກຄົນ4885
23ອັດຕາການເປັນວັນນະໂລກ%0.030
24ອັດຕາການຕາຍຈາກການເປັນວັນນະໂລກ%00
25ຈຳນວນໝໍຢາພື້ນເມືອງຄົນ545454
26ຈຳນວນອາສາສະໝັກຂັ້ນບ້ານ ( ອສບ )ຄົນ269269269
27ຈຳນວນໝໍຕຳແຍຄົນ156156156
28ຈຳນວນຄົນຕາຍຖອກທ້ອງກະທັນຫັນ ( ຂາດນ້ຳ )ຄົນ250
29ຈຳນວນຄົນຕາຍຖອກທ້ອງກະທັນຫັນ ( ມີເລືອດ )ຄົນ000
30ອັດຕາພະຍາດຖອກທ້ອງ%0.960442
31ອັດຕາພະຍາດທ້ອງບິດ%000
32ຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນໄຂ້ທໍລະພິດຄົນ000
33ອັດຕາພະຍາດໄຂ້ທໍລະພິດ%000
34ຈຳນວນເຂດສ່ຽງໄຂ້ມາເລເລຍເຂດ12600.13
35ຈຳນວນຄົນເປັນໄຂ້ເລືອດອອກຄົນ123051
36ອັດຕາພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ%0.0400.4
37ອັດຕາການຕາຍຈາກການເປັນໄຂ້ເລືອດອອກ%000
38ອັດຕາພະຍາດອັກເສບລະບົບຫາຍໃຈຮຸນແຮງ%0.6101.84
39ຈຳນວນບ້ານແບບຢ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກບ້ານ1020131
40ຈຳນວນຄອບຄົວແບບຢ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກຄອບຄົວ0017,770
41ຈຳນວນຫຼັງຄາເຮືອນແບບຢ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກຫຼັງຄາ000
42ຈຳນວນຄົວເຮືອນແບບຢ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກຄົວເຮືອນ000
43ອັດຕາສ່ວນບ້ານແບບຢ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກ%5100
44ອັດຕາສ່ວນຂອງຄອບຄົວແບບຢ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກ%0066.49
45ອັດຕາສ່ວນຫຼັງຄາເຮືອນແບບຢ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກ%0076.64
46ອັດຕາສ່ວນຄົວເຮືອນແບບຢ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກ%000
47ອັດຕາສ່ວນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ%5252
48ການສັກຢາກັນພະຍາດ 8 ພະຍາດຄົນ22,41818,244
1 EPI-DPT-HepB-Hip ເຂັມ 3ຄົນ3,16800
2 EPI-IPV ເຂັມ 3ຄົນ3,0283,1401,029
3 EPI-OPV ເຂັມ 3ຄົນ3,1613,175577
4 EPI-PCV ເຂັມ 3ຄົນ3,1603,158579
5EPI-Hep Bo ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ 7 ວັນຄົນ1,9372,007100
6EPI-ກັນວັນນະໂລກ (BCG)ຄົນ3,1191,589522
7EPIກັນອັກສະໝອງຍີ່ປຸ່ນ (JE)ຄົນ1,8852,25958
8EPI ໝາກແດງຄົນ2,9602,9162,341
50ການສັກ ແລະຢອດຢາກັນພະຍາດໃຫ້ແມ່-ເດັກຄົນ2,5022,6763,403
51ຈຳນວນເດັກອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 1 ປີໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດວັນນະໂລກຄົນ00522
52ອັດຕາສ່ວນເດັກອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 1 ປີໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດວັນນະໂລກ%773334
53ສັກຄົບຄົນ2,7222,676483