ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ ປີ 2018ປີ 2019
  1ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ຕະຫຼາດ​ແຮງ​ງານຄົນ354354
  - ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນຄົນ354354
  - ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຢູ່ຕ່າງປະ​ເທດຄົນ00
  2ການ​ຝຶກ​ວິຊາ​ຊີບ​ໃຫ້​ແຮງ​ງານ​ລາວຄົນ801279
  - ຂົງ​ເຂດ​ກະສິກຳຄົນ702140
  - ຂົງ​ເຂດ​ອຸດ​ສາຫະ​ກຳຄົນ7089
  - ຂົງ​ເຂດ​ການ​ບໍລິການຄົນ2950
  3ການ​ຈັດຫາວຽ​ກເຮັດ​ງານ​ທຳຄົນ801801
  3.1 ຈັດ​ຫາ​ງານ​ພາຍ​ໃນຄົນ801801
  - ຂົງ​ເຂດ​ກະສິກຳຄົນ702140
  - ຂົງ​ເຂດ​ອຸດ​ສາຫະ​ກຳຄົນ7089
  - ຂົງ​ເຂດ​ການ​ບໍລິການຄົນ2950
  3.2 ຈັດ​ຫາ​ງານ​​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດຄົນ00
  - ຂົງ​ເຂດ​ກະສິກຳຄົນ00
  - ຂົງ​ເຂດ​ອຸດ​ສາຫະ​ກຳຄົນ00
  - ຂົງ​ເຂດ​ການ​ບໍລິການຄົນ00
  4ຂຶ້ນ​ທະບຽນຜູ້​ທີ່​ຕ້ອງການ​ຫາວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳຄົນ29368
  - ຂົງ​ເຂດ​ກະສິກຳຄົນ2740
  - ຂົງ​ເຂດ​ອຸດ​ສາຫະ​ກຳຄົນ0226
  - ຂົງ​ເຂດ​ການ​ບໍລິການຄົນ2102
  5​ແຮງ​ງານ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ແຍກ​ຕາມ​ສັນຊາດຄົນ368368
  - ​ ແຮງ​ງານ​ຈີນຄົນ2454
  - ​ ແຮງ​ງານ​ໄທຄົນ68
  - ​ ແຮງ​ງານ​ຫວຽດນາມຄົນ332332
  - ​ ແຮງ​ງານ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆຄົນ63
  6ຈຳນວນແຮງງານພາຍໃນ ແບ່ງຕາມຂະແໜງການຄົນ34113411
  7ຈຳນວນແຮງງານຕ່າງປະເທດຄົນ368368