ການປົກຄອງ

ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ2017ປີ2018ປີ2019
1ເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງກມ27,7507,7507,750
2ຈຳນວນເມືອງທັງໝົດເມືອງ444
3ຈຳນວນບ້ານທັງໝົດບ້ານ197197196
4ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພົນລະເມືອງຄົນ/ກມ2161616
5ຈຳນວນພົນລະເມືອງທັງໝົດຄົນ121,754123,327126,011
6ຈຳນວນພົນລະເມືອງຍິງຄົນ60,91761,78262,945
7ຈຳນວນພົນລະເມືອງຊາຍຄົນ60,65761,54563,066
8ຈຳນວນຄົວເຮືອນທັງໝົດຄົວເຮືອນ19,41120,14220,615
9ຈຳນວນຄອບຄົວທັງໝົດຄອບຄົວ24,01924,71325,421
10ຈຳນວນບ້ານຕົວເມືອງບ້ານ171717
11ຈຳນວນບ້ານຊົນນະບົດບ້ານ159159161
12ຈຳນວນບ້ານບໍ່ມີໄຟຟ້າບ້ານ686862
13ຈຳນວນບ້ານບໍ່ມີຕະຫຼາດບ້ານ170188186
14ຈຳນວນບ້ານບໍ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານ000
15ຈຳນວນບ້ານບໍ່ມີສຸກສາລາບ້ານ169169168
16ຈຳນວນບ້ານທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງທຽວໄດ້ສອງລະດູບ້ານ272118