ການປົກຄອງ

ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ2017ປີ2018ປີ2019ປີ2020 
1ເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງກມ27,7507,7507,7507,750
2ຈຳນວນເມືອງທັງໝົດເມືອງ4444
3ຈຳນວນບ້ານທັງໝົດບ້ານ197197197197
4ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພົນລະເມືອງຄົນ/ກມ216161617
5ຈຳນວນພົນລະເມືອງທັງໝົດຄົນ121,754123,327126,011129,370
6ຈຳນວນພົນລະເມືອງຍິງຄົນ60,91761,78262,94564,881
7ຈຳນວນພົນລະເມືອງຊາຍຄົນ60,65761,54563,06664,489
8ຈຳນວນຄົວເຮືອນທັງໝົດຄົວເຮືອນ19,41120,14220,61521,008
9ຈຳນວນຄອບຄົວທັງໝົດຄອບຄົວ24,01924,71325,42126,573
10ຈຳນວນບ້ານຕົວເມືອງບ້ານ17171717
11ຈຳນວນບ້ານຊົນນະບົດບ້ານ180180180180
12ຈຳນວນບ້ານບໍ່ມີໄຟຟ້າບ້ານ68686242
13ຈຳນວນບ້ານບໍ່ມີຕະຫຼາດບ້ານ170188186187
14ຈຳນວນບ້ານບໍ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານ0000
15ຈຳນວນບ້ານບໍ່ມີສຸກສາລາບ້ານ169169168167
16ຈຳນວນບ້ານຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງທຽວໄດ້ສອງລະດູບ້ານ21211919