ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ

 • ລຳດັບເນື້ອໃນລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2018ປີ 2019ປີ 2020 
  I.ສະຖິຕິອຸຕຸນິຍົມ
  1 ອຸນຫະພຸມຕໍ່າສຸດອົງສາ c10.7010.7012.20
  2 ອຸນຫະພຸມສູງສຸດອົງສາ c40.3040.3040.50
  3 ອຸນຫະພຸມສະເລ່ຍຕ່ໍາສຸດອົງສາ c22.4022.9021.40
  4 ອຸນຫະພຸມສະເລ່ຍສູງສຸດອົງສາ c33.0033.9033.90
  5 ອຸນຫະພຸມສະເລ່ຍອົງສາ c26.8027.2025.50
  6 ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕ່ໍາສຸດ%22.0020.0019.00
  7 ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງສຸດ%100100100
  8 ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສະເລ່ຍ%788058.00
  9ທິດທາງຄວາມໄວລົມແຮງສຸດ 24 ຊົ່ວໂມງມ/ວິນາທີW/10NE/15NE/15
  10 ຊົ່ວໂມງແສງແດດຊົ່ວໂມງ000
  II.ສະຖິຕິອຸທົກກະສາດ
  1 ປະລິມານນ້ໍາຝົນມມ1,575.51,419.91,692.70
  2ຄວາມໄວຂອງກະແສນ້ຳມ/ວິນາທີ000