ພູມສາດ

ຕາຕະລາງ: 1 ທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານຂອງ ແຂວງ ເຊກອງ:

ທິດຈຸດທີ່ໄກ້ກວ່າໝູ່ຂື້ນກັບເມືອງເສັ້ນຂະໜານເໜືອເສັ້ນແວງ
ທິດເໜືອບ. ອາງວດ-ຕະສາກກະລືມ16 ໍ00′107 ໍ00′
ທິດໃຕ້ບ. ເຊນ້ຳນ້ອຍລະມາມ15 ໍ13′106 ໍ44′
ທິດຕາເວັນອອກບ. ດາກປາເນີ້ດາກຈຶງ15 ໍ15′107 ໍ32′
ທິດຕາເວັນຕົກບ. ຫຼັກຂາວທ່າແຕງ
ເນື້ອທີ່ລວມ7,750km2
ເນື້ອທີ່ທົ່ງພຽງ387.5km2
ກວມເອົາ5%
ເນື້ອທີ່ພູພຽງ2,325km2
ກວມເອົາ30%
ເນື້ອທີ່ພູດອຍ5,037.5km2
ກວມເອົາ65%

ຕາຕະລາງ: 2 ລວງຍາວຂອງຊາຍແດນ:

ພາກຕິດກັບແຂວງ/ປະເທດຄວາມຍາວຂອງຊາຍແດນ(km)
ທິດເໜືອສາລະວັນ147.16
ທິດໃຕ້ອັດຕາປື79.6
ທິດຕາເວັນອອກສສຫວຽດນາມ280
ທິດຕາເວັນຕົກຈຳປາສັກ52.2

ຕາຕະລາງ: 3 ບັນດາແມ່ນ້ຳທີ່ສຳຄັນ:

ຊື່ແມ່ນ້ຳໄຫຼຜ່ານລວງຍາວ (km)
ເຊໂດນເມືອງ ທ່າແຕງ11
ເຊກອງເມືອງ ກະລຶມ – ເມືອງ ດາກຈຶງ258
ເຊກະໝານບ.ດາກຮູ-ບຣອງນ້ອຍ ເມືອງ ດາກຈຶງ80
ເຊນ້ຳນ້ອຍບ. ລະວີນ້ອຍ ເມືອງ ລະມາມ11
ຫ້ວຍລຳພັນບ. ລະວີລຳພັນ ເມອງ ລະມາມ19