ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2018ປີ 2019ປີ 2020 
  I.ດ້ານພະລັງງານ
  1ຈຳນວນເຂື່ອນໄຟ້າທັງໝົດ(ທີ່ຈະເຂື່ອນໄຟຟ້າ)ແຫ່ງ485153
  2ຈຳນວນເຂື່ອນໄຟ້າທີ່ນຳໄດ້ໃຊ້ແລ້ວແຫ່ງ111
  3ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃໝ່ແຫ່ງ222
  4 ມູນຄ່າການລົງທຶນລວມໂດລາ12,387,800,00012,387,800,000-
  5 ທືນພາຍໃນໂດລາ00-
  6 ທືນຕ່າງປະເທດໂດລາ00-
  7ຄກ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ( MOU) ເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍ 15 MWໂຄງການ499
  8ຄກ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ (MOU) ເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະຫນາດເກີນ 15 MWໂຄງການ545
  9ຄກ ກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍແລະຕິດຕັ້ງຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າ (22kv & 0.4 KV )ໂຄງການ111
  10 ມູນຄ່າຕາມສັນຍາຕື້ກີບ110110-
  11ຄກ ກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍແລະຕິດຕັ້ງຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າ ( 12.7 KV )ໂຄງການ00
  12 ມູນຄ່າຕາມສັນຍາຕື້ກີບ00
  13ຄກ ກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍແລະຕິດຕັ້ງຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າ ( 22 KV )ໂຄງການ00
  14ເຊັນສັນຍາ ຄກ ກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍແລະຕິດຕັ້ງຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າ ( 22 KV )ໂຄງການ00
  15 ມູນຄ່າຕາມສັນຍາຕື້ກີບ00
  16ເຊັນສັນຍາ ຄກ ກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍແລະຕິດຕັ້ງຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າ (0.4 KV)ໂຄງການ00
  17 ມູນຄ່າຕາມສັນຍາຕື້ກີບ00
  18ຄກ ສໍາຫລວດກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍແລະຕິດຕັ້ງຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າ ໂຄງການ00
  19ຄກ ເຊັນສັນຍາ PDA ໂຄງການ00
  20 ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງສູງ ( 115KV )ກມ141172179
  21 ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງກາງ ( 22KV )ກມ784,500847,679896,771
  22 ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງກາງ ( 12.7KV )ກມ34,92329,89129,891
  23 ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງຕໍ່າ ( 0.4 KV )ກມ385,289391,124407,353
  24 ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງຕໍ່າ ( 0.23 KV )ກມ1,6521,6521,652
  25 ພະລັງງານຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າລວມkwh32,811,14136,457,49951,816,777
  26ລາຍຮັບຕໍ່ປີຈາກການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນກີບ22,976,476,88725,677,990,31536,614,114,659
  27 ຟຟລ ບ້ານ136136155
  -ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນບ້ານ---
  -ຄອບຄົວໃຊ້ແສງຕາເວັນຄອບຄົວ---
  -ຄອບຄົວໃຊ້ ຟຟລຄອບຄົວ15,86516,06616,954
  -ໄຟຟ້ານ້ຳຢອດແຫ່ງ00-
  -ຜົນຜະລິດຕໍ່ປີຈາກເຂື່ອນ (ໃນສ່ວນ ສຳລັບ ແຂວງຄຸ້ມຄອງ)kwh00-
  -ຜົນຜະລິດຕໍ່ປີຈາກເຂື່ອນໄຟຟ້າ( ໃນສ່ວນ ສຳລັບແຂວງຄຸ້ມຄອງ)ກີບ201,506,811,410147,229,915,098238,911,673,103
  II. ຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ລວມ
  - ພະລັງງານຊົມໃຊ້ (KVh) (Kwh)36,290,75536,457,49951,816,777
  - ມູນຄ່າຊື້ກີບ19,211,441,01623,116,242,04732,669,920,668
  + ຈໍາໜ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າ
  1 ພະລັງງານຈໍາໜ່າຍ (Kwh)32,811,14136,457,49951,816,777
  2 ມູນຄ່າຈໍາຫນ່າຍກີບ22,976,476,88725,677,990,31536,614,114,659
  3 ພະລັງງານຕົກເຮ່ຍKW/h3,479,6144,304,9093,947,324
  4 Load ສູງສຸດkw8.6912.314.26
  5 ໝໍ້ນັບໄຟໜ່ວຍ17,15217,49318,422
  6 ໝໍ້ແປງ ໜ່ວຍ489523542
  7ກຳລັງຕິດຕັ້ງKVA49,37064,43564,510
  8 ລະບົບ 22KV/0.4 KVໜ່ວຍ482516535
  9 ລະບົບ 12.7/0.23 KVໜ່ວຍ777
  III.ດ້ານບໍ່ແຮ່
  ກ. ສຳປະທານຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳໂຄງການ111
  1 ມູນຄ່າການລົງທຶນລວມໂດລາ41,852,50041,852,500-
  2 ທຶນພາຍໃນໂດລາ00-
  3 ທຶນຕ່າງປະເທດໂດລາ41,852,50041,852,500-
  4 ຜົນຜະລິດໂຕນ7,5706,500-
  5ລາຍຮັບຕໍ່ປີໂດລາຍັງເປັນແຮ່ດິບ ( ບໍ່ທັນສຳເລັດຮູບ )--
  ຂ.ໂຄງການຂຸດຄົ້ນຫີນກໍ່ສ້າງ
  1ຈຳນວນມ3-4,62520,795
  2ລາຄາກີບ-120,000120,000
  3ມູນຄ່າກີບ-4,875,000,0002,495,400,000
  4ຕໍ່ອະນຸຍາດຫີນພູກໍ່ສ້າງບໍລິສັດ5 ບໍລິສັດ, 1 ວິສາຫະກິດ, 7 ກິດຈະການ