ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2018ປີ 2019
  I.ດ້ານພະລັງງານ
  -ຈຳນວນເຂື່ອນໄຟ້າທັງໝົດ(ທີ່ຈະເຂື່ອນໄຟຟ້າ)ແຫ່ງ4851
  -ຈຳນວນເຂື່ອນໄຟ້າທີ່ນຳໄດ້ໃຊ້ແລ້ວແຫ່ງ11
  -ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃໝ່ແຫ່ງ22
  - ມູນຄ່າການລົງທຶນລວມໂດລາ12,387,800,00012,387,800,000
  - ທືນພາຍໃນໂດລາ00
  - ທືນຕ່າງປະເທດໂດລາ00
  -ຄກ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ( MOU) ເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະຫນາດນ້ອຍ 15 MWໂຄງການ49
  -ຄກ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ (MOU) ເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະຫນາດເກີນ 15 MWໂຄງການ54
  -ຄກ ກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍແລະຕິດຕັ້ງຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າ ( 0.4 KV )ໂຄງການ11
  - ມູນຄ່າຕາມສັນຍາຕື້ກີບ110110
  -ຄກ ກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍແລະຕິດຕັ້ງຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າ ( 12.7 KV )ໂຄງການ00
  - ມູນຄ່າຕາມສັນຍາຕື້ກີບ00
  -ຄກ ກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍແລະຕິດຕັ້ງຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າ ( 22 KV )ໂຄງການ00
  -ເຊັນສັນຍາ ຄກ ກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍແລະຕິດຕັ້ງຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າ ( 22 KV )ໂຄງການ00
  - ມູນຄ່າຕາມສັນຍາຕື້ກີບ00
  -ເຊັນສັນຍາ ຄກ ກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍແລະຕິດຕັ້ງຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າ (0.4 KV)ໂຄງການ00
  - ມູນຄ່າຕາມສັນຍາຕື້ກີບ00
  -ຄກ ສໍາຫລວດກໍ່ສ້າງຕາຂ່າຍແລະຕິດຕັ້ງຫມໍ້ແປງໄຟຟ້າ ໂຄງການ00
  -ຄກ ເຊັນສັນຍາ PDA ໂຄງການ00
  - ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງສູງ ( 115KV )ກມ141172
  - ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງກາງ ( 22KV )ກມ784,500825,823
  - ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງກາງ ( 12.7KV )ກມ34,92329,891
  - ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງຕໍ່າ ( 0.4 KV )ກມ385,289387,649
  - ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງຕໍ່າ ( 0.23 KV )ກມ1,6521,652
  - ພະລັງງານຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າລວມລ້ານກີໂລວັດໂມງ32,811,14132,024,155
  -ລາຍຮັບຕໍ່ປີຈາກການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນກີບ22,976,476,88721,068,037,338
  - ບ້ານໃຊ້ໄຟຟ້າບ້ານ00
  - ຟຟລ ບ້ານ136141
  -ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນບ້ານ00
  -ຄອບຄົວໃຊ້ແສງຕາເວັນຄອບຄົວ00
  -ຄອບຄົວໃຊ້ ຟຟລຄອບຄົວ15,86516,066
  -ໄຟຟ້ານ້ຳຢອດແຫ່ງ00
  -ຜົນຜະລິດຕໍ່ປີຈາກເຂື່ອນ (ໃນສ່ວນ ສຳລັບ ແຂວງຄຸ້ມຄອງ)ລ້ານກີໂລວັດໂມງ00
  -ລາຍຮັບຕໍ່ປີຈາກການຂາຍໄຟ້າຈາກເຂື່ອນ ( ໃນສ່ວນ ສຳລັບແຂວງຄຸ້ມຄອງ)ຕື້ກີບ201,506,811,410147,229,915,098
  - ຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ລວມ
  - ພະລັງງານໃຊ້ (KVh) (KVh)36,290,75532,024,155
  - ມູນຄ່າຊື້ກີບ19,211,441,01618,072,232,565
  - ຈໍາໜ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າ
  - ພະລັງງານຈໍາໜ່າຍ (KVh) (KVh)32,811,14127,347,033
  - ມູນຄ່າຈໍາຫນ່າຍກີບ22,976,476,88719,290,633,194
  - ພະລັງງານຕົກເຮ່ຍKW/h3,479,6141,474,615
  - Load ສູງສຸດkw8.698.79
  - ໝໍ້ນັບໄຟໜ່ວຍ17,15217,468
  - ໝໍ້ແປງ ໜ່ວຍ489515
  -ກຳລັງຕິດຕັ້ງKVA49,37063,085
  - ລະບົບ 22KV/0.4 KVໜ່ວຍ482508
  - ລະບົບ 12.7/0.23 KVໜ່ວຍ77
  II.ດ້ານບໍ່ແຮ່
  ກ. ສຳປະທານຂຸດຄົ້ນບໍ່ຄຳໂຄງການ11
  - ມູນຄ່າການລົງທຶນລວມໂດລາ41,852,50041,852,500
  - ທຶນພາຍໃນໂດລາ00
  - ທຶນຕ່າງປະເທດໂດລາ41,852,50041,852,500
  - ຜົນຜະລິດໂຕນ7,5706,500
  - ລາຍຮັບຕໍ່ປີໂດລາຍັງເປັນແຮ່ດິບ ( ບໍ່ທັນສຳເລັດຮູບ )