ການລົງທຶນ

I. ດ້ານການລົງທຶນຂອງລັດ.

 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ ປີ 2018 ປີ 2019
  I. ດ້ານການລົງທຶນຂອງລັດ
  *ຈຳນວນໂຄງການທັງໝົດໂຄງການ218208
  *ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ554,766.25558,006.08
  -ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ529,118.74521,429.73
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ25,647.5136,576.35
  +ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ22,652.7511,594.12
  +ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ00
  +ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ00
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ1,831.791,831.79
  1ຈຳນວນໂຄງການຂົງເຂດເສດຖະກິດໂຄງການ8885
  *ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ239,644.45244,968.96
  -ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ235,658.11230,053.78
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ3,986.3414,915.18
  +ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ7,595.484,104.07
  +ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ00
  +ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ00
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ771.73771.73
  1.)ຈຳນວນໂຄງການຂະແໜງກະສີກຳ-ປ່າໄມ້ໂຄງການ3330
  *ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ33,946.7827,461.06
  -ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ33,946.7827,461.06
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ00
  +ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ2,425.55937.06
  +ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ00
  +ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ00
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ00
  2.)ຈຳນວນໂຄງການຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າໂຄງການ55
  *ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ8,392.568,392.56
  -ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ8,392.568,392.56
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ00
  +ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ300191
  +ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ00
  +ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ00
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ00
  3.)ຈຳນວນໂຄງການຂະແໜງໂຍທາທິການ-ຂົ່ນສົ່ງໂຄງການ4445
  *ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ181,787.57194,977.8
  -ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ177,801.23180,062.62
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ3,986.3414,915.18
  +ທຶນພາຍໃນແຜນປີຕື້ກີບ4,049.932,685.18
  +ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນຕື້ກີບ00
  +ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ຕື້ກີບ00
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ771.73771.73
  4.)ຈຳນວນໂຄງການຂະແໜງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ໂຄງການ65
  *ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ15,517.5414,137.54
  -ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ15,517.5414,137.54
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ00
  +ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ820290.83
  +ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ00
  +ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ00
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ00
  2ຈຳນວນໂຄງການຂົງເຂດສັງຄົມໂຄງການ5654
  *ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ149,482.83147,982.21
  -ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ146,302.66144,802.04
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ3,180.173,180.17
  +ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ8,401.844,331.18
  +ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ00
  +ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ00
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ1,060.061,060.06
  1.)ຈຳນວນໂຄງການຂະແໜງສຶກສາທິການແລະກິລາໂຄງການ2020
  *ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ40,296.6240,296.62
  -ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ37,116.4537,116.45
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ3,180.173,180.17
  +ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ3,833.692,143.06
  +ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ00
  +ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ00
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ1,060.061,060.06
  2.)ຈຳນວນໂຄງການຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໂຄງການ2826
  *ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ74,690.0373,189.41
  -ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ74,690.0373,189.41
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ00
  +ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ3938.151912.27
  +ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ00
  +ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ00
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ00
  3.)ຈຳນວນໂຄງການຂະແໜງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວໂຄງການ66
  *ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ31,584.2831,584.28
  -ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ31,584.2831,584.28
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ00
  +ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ580214.84
  +ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ00
  +ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ00
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ00
  4.)ຈຳນວນໂຄງການຂະແໜງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມໂຄງການ22
  *ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ2,911.92,911.9
  -ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ2,911.92,911.9
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ00
  +ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ5061
  +ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ00
  +ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ00
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ00
  5.)ຈຳນວນໂຄງການຂົງເຂດສຳນັກງານ, ຫ້ອງການ ແລະ ອື່ນໆໂຄງການ7469
  *ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ165,638.97165,054.91
  -ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ147,157.97146,573.91
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ18,48118,481
  +ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ6,655.433,158.87
  +ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ00
  +ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ00
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ00

II. ດ້ານການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ.

 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ ປີ 2018 ປີ 2019
  II. ດ້ານການລົງທຶນເອກະຊົນ
  1 ເອກະຊົນພາຍໃນ
  1.)ໂຂງເຂດກະສິກຳ
  -ຈຳນວນໂຄງການໂຄງການ03
  -ມູນຄ່າຕື້ກີບ016,730.16
  2.) ໂຂງເຂດອຸດສະຫະກໍາ
  -ຈຳນວນໂຄງການໂຄງການ100
  -ມູນຄ່າຕື້ກີບ486,8000
  3.)ໂຂງເຂດບໍລິການ
  -ຈຳນວນໂຄງການໂຄງການ11
  -ມູນຄ່າຕື້ກີບ3,552.725,000
  2ເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ
  1.)ໂຂງເຂດກະສິກຳ
  -ຈຳນວນໂຄງການໂຄງການ11
  -ມູນຄ່າຕື້ກີບ4,00017,000
  2.)ໂຂງເຂດອຸດສະຫະກຳ
  -ຈຳນວນໂຄງການໂຄງການ31
  -ມູນຄ່າຕື້ກີບ4,840,0001,544.976
  3.)ໂຂງເຂດບໍລິການ
  -ຈຳນວນໂຄງການໂຄງການ01
  -ມູນຄ່າຕື້ກີບ05,000