ການລົງທຶນ

I. ດ້ານການລົງທຶນຂອງລັດ.

 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ ປີ 2018ປີ 2019 ປີ 2020 
  I. ດ້ານການລົງທຶນຂອງລັດ
  *ຈຳນວນໂຄງການທັງໝົດໂຄງການ218291329
  *ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ554,766.2573,392.0861,559.97
  -ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ529,118.7473,392.0861,559.97
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ25,647.51--
  +ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ22,652.7573,392.0861,559.97
  +ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ0--
  +ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ0--
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ1,831.79--
  1ຈຳນວນໂຄງການຂົງເຂດເສດຖະກິດໂຄງການ88132156
  *ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ239,644.4555,250.0345,874.25
  -ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ235,658.1155,250.0345,874.25
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ3,986.34--
  +ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ7,595.4855,250.0345,874.25
  +ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ0--
  +ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ0--
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ771.73--
  1.)ຈຳນວນໂຄງການຂະແໜງກະສີກຳ-ປ່າໄມ້ໂຄງການ334352
  *ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ33,946.7812,404,055,084.59
  -ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ33,946.7812,404,055,084.59
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
  +ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ2,425.5512,404,055,084.59
  +ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ0--
  +ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ0--
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
  2.)ຈຳນວນໂຄງການຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າໂຄງການ588
  *ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ8,392.56361.0950.32
  -ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ8,392.56361.0950.32
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
  +ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ300361.0950.32
  +ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ0--
  +ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ0--
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
  3.)ຈຳນວນໂຄງການຂະແໜງໂຍທາທິການ-ຂົ່ນສົ່ງໂຄງການ447389
  *ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ181,787.5741,846.3639,418.25
  -ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ177,801.2341,846.3639,418.25
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ3,986.34--
  +ທຶນພາຍໃນແຜນປີຕື້ກີບ4,049.9341,846.3639,418.25
  +ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນຕື້ກີບ0--
  +ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ຕື້ກີບ0--
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ771.73--
  4.)ຈຳນວນໂຄງການຂະແໜງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ໂຄງການ687
  *ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ15,517.54638.62421.09
  -ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ15,517.54638.62421.09
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
  +ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ820638.62421.09
  +ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ0--
  +ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ0--
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
  2ຈຳນວນໂຄງການຂົງເຂດສັງຄົມໂຄງການ567384
  *ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ149,482.835,372.857,207.35
  -ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ146,302.665,372.857,207.35
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ3,180.17--
  +ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ8,401.845,372.857,207.35
  +ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ0--
  +ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ0--
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ1,060.06--
  1.)ຈຳນວນໂຄງການຂະແໜງສຶກສາທິການແລະກິລາໂຄງການ202626
  *ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ40,296.622,526.061,798.14
  -ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ37,116.452,526.061,798.14
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ3,180.17--
  +ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ3,833.692,526.061,798.14
  +ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ0--
  +ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ0--
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ1,060.06--
  2.)ຈຳນວນໂຄງການຂະແໜງສາທາລະນະສຸກໂຄງການ283947
  *ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ74,690.032,570.944,717.02
  -ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ74,690.032,570.944,717.02
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
  +ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ3938.152,570.944,717.02
  +ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ0--
  +ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ0--
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
  3.)ຈຳນວນໂຄງການຂະແໜງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ,ວັດທະນະທຳແລະທ່ອງທ່ຽວໂຄງການ668
  *ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ31,584.28214.85329.00
  -ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ31,584.28214.85329.00
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
  +ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ580214.85329.00
  +ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ0--
  +ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ0--
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
  4.)ຈຳນວນໂຄງການຂະແໜງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມໂຄງການ223
  *ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ2,911.961.00363.19
  -ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ2,911.961.00363.19
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
  +ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ5061.00363.19
  +ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ0--
  +ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ0--
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--
  5.)ຈຳນວນໂຄງການຂົງເຂດສຳນັກງານ, ຫ້ອງການ ແລະ ອື່ນໆໂຄງການ748689
  *ລວມທຶນທັງໝົດລ້ານກີບ165,638.9712,769.208,478.37
  -ລວມທຶນພາຍໃນລ້ານກີບ147,157.9712,769.208,478.37
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ18,481--
  +ທຶນພາຍໃນແຜນປີລ້ານກີບ6,655.4312,769.208,478.37
  +ທຶນພາຍໃນແຜນຊຳລະຍົກມາແຕ່ປີກ່ອນລ້ານກີບ0--
  +ທຶນພາຍໃນຮ່ວງອື່ນ(ບໍ່ນອນໃນແຜນປີ)ລ້ານກີບ0--
  -ທຶນຕ່າງປະເທດລ້ານກີບ0--

II. ດ້ານການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ.

 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ ປີ 2019 ປີ 2020 
  II. ດ້ານການລົງທຶນເອກະຊົນ
  1 ເອກະຊົນພາຍໃນ
  1.)ຂົງເຂດກະສິກຳ
  -ຈຳນວນໂຄງການໂຄງການ35
  -ມູນຄ່າໂດລາ2,091,27019,809,332
  2.) ຂົງເຂດບໍລິການ
  -ຈຳນວນໂຄງການໂຄງການ00
  -ມູນຄ່າໂດລາ00
  3.)ຂົງເຂດພະລັງງານໄຟຟ້າ
  -ຈຳນວນໂຄງການໂຄງການ73
  -ມູນຄ່າໂດລາ00
  4.)ຂົງເຂດບໍ່ແຮ່ , ແຮ່ທາດ
  -ຈຳນວນໂຄງການໂຄງການ00
  -ມູນຄ່າໂດລາ00
  2ເອກະຊົນຕ່າງປະເທດ
  1.)ຂົງເຂດກະສິກຳ
  -ຈຳນວນໂຄງການໂຄງການ31
  -ມູນຄ່າໂດລາ2,125,0001,000,000
  2.)ຂົງເຂດບໍລິການ
  -ຈຳນວນໂຄງການໂຄງການ00
  -ມູນຄ່າໂດລາ00
  3.)ຂົງເຂດພະລັງານໄຟຟ້າ
  -ຈຳນວນໂຄງການໂຄງການ03
  ມູນຄ່າໂດລາ03,000,000
  4.)ຂົງເຂດບໍ່ແຮ່, ແຮ່ທາດ
  ຈຳນວນໂຄງການໂຄງການ01
  -ມູນຄ່າໂດລາ03,000,000