ທະນາຄານ

1.) ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ສາຂາ ເຊກອງ.

 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ ປີ 2018 ປີ 2019
  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
  I. ຍອດຊັບສີນໜີ້ສີນຕື້ກີບ202.797179.083
  ຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດຕື້ກີບ180.856167.439
  1 ປ່ອຍສິນເຊື່ອຕື້ກີບ178.929155.718
  * ໂຂງເຂດກະສິກໍາຕື້ກີບ3.7634.037
  * ໂຂງເຂດບໍລິການຕື້ກີບ10.6949.112
  * ໂຂງເຂດອຸດສາຫະກໍາຕື້ກີບ166.4154.29
  2 ລະດົມເງີນຝາກຕື້ກີບ139.046175
  * ກະແສລາຍວັນຕື້ກີບ4.9756.647
  * ຝາກປະຢັດຕື້ກີບ45.77455.895
  * ຝາກມີກໍານົດຕື້ກີບ82.674100.656
  * ຝາກອື່ນໆຕື້ກີບ5.36911.402
  *ຝາກເບ້ຍບຳນານຕື້ກີບ0.2540.4
  3 ລາຍຮັບຕື້ກີບ51.48226.251
  * ລາຍຮັບຈາກຄ່າເຊື່ອມໜີ້ທວງຍາກ ແລະ ເງິນແຮສຸດທິຕື້ກີບ00
  * ລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຕື້ກີບ00
  * ລາຍຮັບຈາກແລກປ່ຽນເງິນຕາຕື້ກີບ00
  * ລາຍຮັບຈາກຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆຕື້ກີບ00
  *ລາຍຮັບອື່ນໆຕື້ກີບ00
  4 ລາຍຈ່າຍລວມຕື້ກີບ47.3229.974
  5ລາຍຮັບສຸດທິ (ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ)ຕື້ກີບ00

2.) ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສາຂາ ເຊກອງ.

 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2018 ປີ 2019
  ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
  I ຍອດຊັບສີນຕື້ກີບ398.843431.256
  IIຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດຕື້ກີບ902.709434.348
  1 ປ່ອຍສິນເຊື່ອຕື້ກີບ902.709434.348
  * ໂຂງເຂດກະສິກໍາຕື້ກີບ381.49143.202
  * ໂຂງເຂດບໍລິການ+ກໍ່ສ້າງຕື້ກີບ471.252307.163
  * ໂຂງເຂດອຸດສາຫະກໍາຕື້ກີບ49.96683.983
  2 ລະດົມເງີນຝາກ+ເງິນຝາກອື່ນໆຕື້ກີບ348.906382.5
  * ຝາກກະແສລາຍວັນຕື້ກີບ2.4677.116
  * ຝາກປະຢັດຕື້ກີບ15.11718.096
  * ຝາກມີກໍານົດຕື້ກີບ321.079351.073
  * ຝາກອື່ນໆຕື້ກີບ10.2436.215
  3 ລາຍຮັບຕື້ກີບ382.2243,178.917
  * ລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຕື້ກີບ61.944123.095
  * ລາຍຮັບຈາກແລກປ່ຽນເງິນຕາຕື້ກີບ1614
  * ລາຍຮັບຈາກຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆຕື້ກີບ3.8571.748
  *ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມຄັງແຮຕື້ກີບ312.4772507
  *ເກັບໜີ້ນອກຜັງ( ຕັ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ )ຕື້ກີບ2.6722.35
  * ລາຍຣັບອື່ນໆຕື້ກີບ1258547
  4ລາຍຈ່າຍລວມຕື້ກີບ893.3253,238.043
  5ລາຍຮັບສຸດທິ (ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ)ຕື້ກີບ(-511.101)(-59.126)