ທະນາຄານ

1.) ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ສາຂາ ເຊກອງ.

 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ ປີ 2018 ປີ 2019 ປີ 2020 
  ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
  I. ຍອດຊັບສີນໜີ້ສີນຕື້ກີບ202.797188.072229.055
  ຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດຕື້ກີບ180.856165.297178.458
  1 ປ່ອຍສິນເຊື່ອຕື້ກີບ178.929163.027174.373
  * ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ຕື້ກີບ3.7633.5653.032
  * ບໍລິການຕື້ກີບ10.6945.4245.558
  * ອຸດສາຫະກໍາຕື້ກີບ166.4--
  * ກໍ່ສ້າງຕື້ກີບ-131.590146.020
  *ປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກຕື້ກີບ---
  *ການຄ້າຕື້ກີບ-21.87718.922
  *ຂົນສົ່ງ-ໄປສະນີຕື້ກີບ-48-
  *ຫັດຖະກຳຕື້ກີບ-866850
  *ອື່ນໆຕື້ກີບ-1.9284.076
  2 ລະດົມເງີນຝາກຕື້ກີບ139.046192.452220.000
  * ກະແສລາຍວັນຕື້ກີບ4.97519.28321.036
  * ຝາກປະຢັດຕື້ກີບ45.77472.13378.542
  * ຝາກມີກໍານົດຕື້ກີບ82.674100.836112.678
  * ຝາກອື່ນໆຕື້ກີບ5.3692007.744
  *ຝາກເບ້ຍບຳນານຕື້ກີບ0.254--
  3 ລາຍຮັບຕື້ກີບ51.48245.24135.939
  * ລາຍຮັບຈາກຄ່າເຊື່ອມໜີ້ທວງຍາກ ແລະ ເງິນແຮສຸດທິຕື້ກີບ027.1028.864
  * ລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຕື້ກີບ016.57618.135
  * ລາຍຮັບຈາກແລກປ່ຽນເງິນຕາຕື້ກີບ0--
  * ລາຍຮັບຈາກຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆຕື້ກີບ01.5158.886
  *ລາຍຮັບອື່ນໆຕື້ກີບ04854
  4 ລາຍຈ່າຍລວມຕື້ກີບ47.3252.62524.903

2.) ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ສາຂາ ເຊກອງ.

 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2018 ປີ 2019
  ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
  I ຍອດຊັບສີນຕື້ກີບ398.843431.256
  IIຍອດສິນເຊື່ອທັງໝົດຕື້ກີບ902.709434.348
  1 ປ່ອຍສິນເຊື່ອຕື້ກີບ902.709434.348
  * ໂຂງເຂດກະສິກໍາຕື້ກີບ381.49143.202
  * ໂຂງເຂດບໍລິການ+ກໍ່ສ້າງຕື້ກີບ471.252307.163
  * ໂຂງເຂດອຸດສາຫະກໍາຕື້ກີບ49.96683.983
  2 ລະດົມເງີນຝາກ+ເງິນຝາກອື່ນໆຕື້ກີບ348.906382.5
  * ຝາກກະແສລາຍວັນຕື້ກີບ2.4677.116
  * ຝາກປະຢັດຕື້ກີບ15.11718.096
  * ຝາກມີກໍານົດຕື້ກີບ321.079351.073
  * ຝາກອື່ນໆຕື້ກີບ10.2436.215
  3 ລາຍຮັບຕື້ກີບ382.2243,178.917
  * ລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຕື້ກີບ61.944123.095
  * ລາຍຮັບຈາກແລກປ່ຽນເງິນຕາຕື້ກີບ1614
  * ລາຍຮັບຈາກຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆຕື້ກີບ3.8571.748
  *ເກັບຄືນຄ່າເຊື່ອມຄັງແຮຕື້ກີບ312.4772507
  *ເກັບໜີ້ນອກຜັງ( ຕັ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ )ຕື້ກີບ2.6722.35
  * ລາຍຣັບອື່ນໆຕື້ກີບ1258547
  4ລາຍຈ່າຍລວມຕື້ກີບ893.3253,238.043
  5ລາຍຮັບສຸດທິ (ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ)ຕື້ກີບ(-511.101)(-59.126)