ການເງີນ

1.ດ້ານລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ຂອງແຂວງ

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍ201720182019
I.ລວມຍອດລາຍຈ່າຍຂອງແຂວງລ້ານກີບ383,787.077092389,788.123573385,089
1ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານລ້ານກີບ26,102.0729,494.67226,482
2ລາຍຈ່າຍອຸດໜຸນ, ນະໂຍບາຍ, ເບ້ຍລ້ຽງຕ່າງໆລ້ານກີບ29,888.31495631,519.40339333,971
3ລາຍຈ່າຍອື່ນໆລ້ານກີບ144,348.128559147,744.512873144,359
4ລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນລ້ານກີບ183,448.563577181,029.535307180,277
II.ລວມຍອດລາຍຮັບຂອງແຂວງລ້ານກີບ95,277.57359983,105.43000155,995
1ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນຂອງແຂວງລ້ານກີບ11,642.985929128,99.98210,481
2ລາຍຮັບຈາກພາສີທີ່ດິນຂອງແຂວງລ້ານກີບ1,015.2541161,114.0073581,144
3ລາຍຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນຂອງແຂວງລ້ານກີບ82,619.33355469,091.44064344,370

2. ດ້ານການເງີນ.

ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍ201720182019
I.ລວມຍອດລາຍຈ່າຍຂອງແຂວງລ້ານກີບ383,787.077092389,788.123573385,089
1ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານລ້ານກີບ26,102.0729,494.67226,482
2ລາຍຈ່າຍອຸດໜຸນ, ນະໂຍບາຍ, ເບ້ຍລ້ຽງຕ່າງໆລ້ານກີບ29,888.31495631,519.40339333,971
3ລາຍຈ່າຍອື່ນໆລ້ານກີບ144,348.128559147,744.512873144,359
4ລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນລ້ານກີບ183,448.563577181,029.535307180,277
II.ລວມຍອດລາຍຮັບຂອງແຂວງລ້ານກີບ95,277.57359983,105.43000155,995
1ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນຂອງແຂວງລ້ານກີບ11,642.985929128,99.98210,481
2ລາຍຮັບຈາກພາສີທີ່ດິນຂອງແຂວງລ້ານກີບ1,015.2541161,114.0073581,144
3ລາຍຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນຂອງແຂວງລ້ານກີບ82,619.33355469,091.44064344,370