ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

1. ໂຄງປະກອບການຂົນສົ່ງ ແລະ ຈໍລະຈອນໂດຍສານ :

ລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1.ຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກຄົນ31,21028,67141,880
2.ຈໍລະຈອນໂດຍສານທາງບົກຄົນ/ກິໂລແມັດ4,260,3464,214,784717,341

2. ຈຳນວນພາຫະນະແບ່ງຕາມປະເພດ ( ພາຫະນະທີ່ມາຂື້ນທະບຽນໃໝ່ໃນປີ ) :

 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
  1ລົດຈັກຄັນ7,0627,132362
  2ລົດສາມລໍ້ຄັນ212121
  3ລົດເກັງຄັນ909013
  4ລົດກະບະຄັນ1,0841,094102
  5ລົດຈິບຄັນ15916016
  6ລົດບັສ (ຕູ້)ຄັນ93934
  7ລົດບັນທຸກຄັນ28428623
  8ລົດໂດຍສານຄັນ27276

3. ລວງຍາວຂອງເສັ້ນທາງຂອງແຂວງ :

 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ201720182019
  Iລວມລວງຍາວຂອງເສັ້ນທາງທັງໝົດກິໂລແມັດ2,028.762,182.762,006.54
  1ທາງເບຕົງກິໂລແມັດ---
  2ທາງອັດສະຟານກິໂລແມັດ1.797.265.8
  3ທາງປູຢາງກິໂລແມັດ241.01366.39301
  4ທາງປູແຮ່ກິໂລແມັດ793.62789.77967.3
  5ທາງປູດິນແດງກິໂລແມັດ--732.44
  IIຄວາມຍາວທາງທໍາມະຊາດກິໂລແມັດ992.34865.34-
  IIIຈຳນວນບ້ານທັງໝົດບ້ານ197197197
  1ຈຳນວນບ້ານທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງໄປຮອດບ້ານ222
  2ຈຳນວນບ້ານທີ່ມີເສັ້ນທາງໄປ 1 ລະດູບ້ານ686851
  3ຈຳນວນບ້ານທີ່ມີເສັ້ນທາງໄປ 2 ລະດູບ້ານ127127144