ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019
1.ພາຍໃນປະເທດ
ໄປສະນີພັນກິໂລ132.7254.97203.882
ຈົດໝາຍສະບັບ1,0001,016843
ສີ່ງຫໍ່ນ້ອຍຫໍ່11115
ສີ່ງພິມວາລະສານສະບັບ111
ໄປສະນີບັດສະບັບ000
ໜັງສືພິມສະບັບ1100
ເມດ່ວນ(SME)ສະບັບ/ຫໍ່87610810
ພັດສະດຸ/ວັດສະດຸກິໂລ018.9453.1
ຕູ້ໄປສະນີ(ນຳໃຊ້)ຕູ້111
2.ຕ່າງປະເທດ(ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ)
1.)ໄປສະນີພັນກິໂລ1537.48219.55
ຂາອອກກິໂລ
ຂາເຂົ້າກິໂລ
2.)ຈົດຫມາຍສະບັບ28401,241
ຂາອອກສະບັບ
ຂາເຂົ້າສະບັບ
3.)ສີ່ງຫໍ່ນ້ອຍຫໍ່101661
ຂາອອກຫໍ່
ຂາເຂົ້າຫໍ່