ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019ປີ 2020
1.ພາຍໃນປະເທດ
ໄປສະນີພັນກິໂລ132.7254.97203.88237,642
ຈົດໝາຍສະບັບ1,0001,016843756
ສີ່ງຫໍ່ນ້ອຍຫໍ່1111570
ສີ່ງພິມວາລະສານສະບັບ111
ໄປສະນີບັດສະບັບ000
ໜັງສືພິມສະບັບ1100
ເມດ່ວນ(SME)ສະບັບ/ຫໍ່8761081687290
ພັດສະດຸ/ວັດສະດຸກິໂລ018.9453.1153
ຕູ້ໄປສະນີ(ນຳໃຊ້)ຕູ້111
2.ຕ່າງປະເທດ(ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ)
1.)ໄປສະນີພັນກິໂລ1537.48219.55477
ຂາອອກກິໂລ
ຂາເຂົ້າກິໂລ
2.)ຈົດຫມາຍສະບັບ28401,24140
ຂາອອກສະບັບ
ຂາເຂົ້າສະບັບ
3.)ສີ່ງຫໍ່ນ້ອຍຫໍ່1016613
ຂາອອກຫໍ່
ຂາເຂົ້າຫໍ່