ກະສິກຳ

1.ວຽກງານທາງດ້ານການປູກຝັງ:

 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ201720182019
  1 ເຂົ້າເປືອກນາປີ
  -ເນື້ອທີ່ປູກເຮັກຕາ9,8849,9239,182
  -ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຮັກຕາ9,8848,8818,878
  -ຜະລິດຕະພາບໂຕນ/ເຮັກຕາ3.714.674.09
  -ຜົນຜະລິດ ໂຕນ36,71641,53336,383
  2ເຂົ້າເປືອກນາແຊງ
  -ເນື້ອທີ່ປູກເຮັກຕາ830971600
  -ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຮັກຕາ830830600
  -ຜະລິດຕະພາບໂຕນ/ເຮັກຕາ4.914.944.97
  -ຜົນຜະລິດ ໂຕນ4,0814,1032,980
  3ເຂົ້າເປືອກເຂົ້າໄຮ່
  -ເນື້ອທີ່ປູກເຮັກຕາ1,8642,2902,287
  -ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຮັກຕາ1,8642,2902,049
  -ຜະລິດຕະພາບໂຕນ/ເຮັກຕາ1.852.001.89
  -ຜົນຜະລິດ ໂຕນ3,4474,5813,875
  4 ສາລີລວມ
  -ເນື້ອທີ່ປູກເຮັກຕາ3,672.922,5361,104
  -ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຮັກຕາ3,672.922,5361,104
  -ຜະລິດຕະພາບໂຕນ/ເຮັກຕາ4.324.705.35
  -ຜົນຜະລິດ ໂຕນ15,86711,9225,909
  5ເຜືອກ ແລະ ມັນອື່ນໆ
  -ເນື້ອທີ່ປູກເຮັກຕາ2,739.17642493
  -ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຮັກຕາ2,739.17642493
  -ຜະລິດຕະພາບໂຕນ/ເຮັກຕາ1210.8312.15
  -ຜົນຜະລິດ ໂຕນ32,8706,9535,990
  6ມັນຕົ້ນ
  -ເນື້ອທີ່ປູກເຮັກຕາ1703,8034,818
  -ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຮັກຕາ1703,8034,700
  -ຜະລິດຕະພາບໂຕນ/ເຮັກຕາ15.8821.9124.81
  -ຜົນຜະລິດ ໂຕນ2,70083,313116,600
  7ຖົ່ວດິນ
  -ເນື້ອທີ່ປູກເຮັກຕາ671.57664539
  -ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຮັກຕາ671.57664539
  -ຜະລິດຕະພາບໂຕນ/ເຮັກຕາ3.941.662.27
  -ຜົນຜະລິດ ໂຕນ2,6461,1051,222
  8ຖົ່ວເຫຼືອງ
  -ເນື້ອທີ່ປູກເຮັກຕາ300.080.08
  -ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຮັກຕາ300.080.08
  -ຜະລິດຕະພາບໂຕນ/ເຮັກຕາ3.43.3753.375
  -ຜົນຜະລິດ ໂຕນ1020.270.27
  9ພືດຜັກລວມ
  -ເນື້ອທີ່ປູກເຮັກຕາ4,2386,9614,684
  -ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຮັກຕາ4,2386,9614,673
  -ຜະລິດຕະພາບໂຕນ/ເຮັກຕາ711.6511.18
  -ຜົນຜະລິດ ໂຕນ29,64481,11752,240
  10ຖົ່ວຂຽວ
  -ເນື້ອທີ່ປູກເຮັກຕາ513.820.020.02
  -ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຮັກຕາ513.820.020.02
  -ຜະລິດຕະພາບໂຕນ/ເຮັກຕາ3.43.53.5
  -ຜົນຜະລິດ ໂຕນ1,7470.070.07
  11ຢາສູບ
  -ເນື້ອທີ່ປູກເຮັກຕາ9.3510555
  -ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຮັກຕາ9.3510555
  -ຜະລິດຕະພາບໂຕນ/ເຮັກຕາ31.871.56
  -ຜົນຜະລິດ ໂຕນ2919686
  12ຝ້າຍ
  -ເນື້ອທີ່ປູກເຮັກຕາ583232
  -ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຮັກຕາ583232
  -ຜະລິດຕະພາບໂຕນ/ເຮັກຕາ111
  -ຜົນຜະລິດ ໂຕນ583232
  13ອ້ອຍ
  -ເນື້ອທີ່ປູກເຮັກຕາ6.57528171
  -ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຮັກຕາ6.57528171
  -ຜະລິດຕະພາບໂຕນ/ເຮັກຕາ10.25.6515.33
  -ຜົນຜະລິດ ໂຕນ672,9812,621
  14ກາເຟ
  -ເນື້ອທີ່ປູກເຮັກຕາ6,882.5612,86910,131
  -ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຮັກຕາ6,882.5611,6178,686
  -ຜະລິດຕະພາບໂຕນ/ເຮັກຕາ7.083.5838.71
  -ຜົນຜະລິດ ໂຕນ48,76141,605336,222
  15ປ່າໄມ້
  -ກາເບ້ຍໄມ້ກິໂລ443,390175,525405,743
  -ເກັບແກ່ນໄມ້ກິໂລ1,4601,379170
  -ການປູກໄມ້ເຮັກຕາ32588671
  -ການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ເຮັກຕາ32588761

2.ວຽກງານທາງດ້ານການລ້ຽງສັດ:

 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ201720182019
  1ຈຳນວນຄວາຍໂຕ24,33924,08226,493
  -ຂະຫຍາຍໂຕ4,1384,1714,472
  -ບໍລິໂພກໂຕ3,1323,1573,385
  -ຂາຍອອກໂຕ1,1391,148114
  -ຕາຍໂຕ124125134
  2ຈຳນວນງົວໂຕ30,94431,43937,095
  -ຂະຫຍາຍໂຕ6,8087,2907,906
  -ບໍລິໂພກໂຕ4,9085,0755,699
  -ຂາຍອອກໂຕ1,1331,17122
  -ຕາຍໂຕ272282316
  3ຈຳນວນໝູໂຕ153,731170,421153,071
  -ຂະຫຍາຍໂຕ120,059148,067108,292
  -ບໍລິໂພກໂຕ99,587116,97385,550
  -ຂາຍອອກໂຕ002,473
  -ຕາຍໂຕ3,7824,4423,249
  4ຈຳນວນແບ້ໂຕ18,36521,80819,356
  -ຂະຫຍາຍໂຕ4,5915,6453,956
  -ບໍລິໂພກໂຕ1,0561,298910
  -ຂາຍອອກໂຕ000
  -ຕາຍໂຕ9211379
  5ຈຳນວນສັດປີກລວມໂຕ1,637,7301,774,9641,426,417
  -ຂະຫຍາຍໂຕ1,331,6091,717,6491,147,446
  -ບໍລິໂພກໂຕ1,009,7201,408,472940,906
  -ຂາຍອອກໂຕ000
  -ຕາຍໂຕ124,567171,765114,745
  6ຜົນຜະລິດຊີ້ນປາລວມໂຕນ2,7952,9763,050
  -ຜົນຜະລິດຊີ້ນປາທຳມະຊາດໂຕນ2,0952,2311,220
  -ຜົນຜະລິດຊີ້ນປາລ້ຽງໂຕນ7007451,830

3.ວຽກງານທາງດ້ານຊົນລະປະທານ:

 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ201720182019
  1ຈໍານວນຊົນລະປະທານທັງໝົດແຫ່ງ117158157
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນເຮັກຕາ5,1866,5250
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງເຮັກຕາ2,1371,4451,445
  2ຈໍານວນ ຊປທ ຂະໜາດໃຫຍ່ແຫ່ງ111
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນເຮັກຕາ2036550
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງເຮັກຕາ236335355
  3ຈໍານວນ ຊປທ ຂະໜາດກາງແຫ່ງ4588
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນເຮັກຕາ4394630
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງເຮັກຕາ129276358
  4ຈໍານວນ ຊປທ ຂະໜາດນ້ອຍແຫ່ງ64.8138138
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນເຮັກຕາ3403950
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງເຮັກຕາ123349473
  5ຈໍານວນ ຊປທ ແບບປະຖົມປະຖານແຫ່ງ71110
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນເຮັກຕາ12013325.9
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງເຮັກຕາ87870
  6ອ່າງເກັບນໍ້າແຫ່ງ447
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນເຮັກຕາ5,1866,5250
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງເຮັກຕາ2,1371,445185.5
  7ຝາຍນໍ້າລົ້ນແຫ່ງ101071
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນເຮັກຕາ87400
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງເຮັກຕາ2,741.22,741.2801.7