ກະສິກຳ

I.ເນື້ອທີ່ດິນກະສິກຳທົ່ວແຂວງ:
ລ/ດລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2019ປີ 2020
I.ເນື້ອທີ່ດິນກະສິກຳທົ່ວແຂວງຮຕ149,575140,257
ດິນສຳປະທານຂອງບັນດາບໍລິສັດຮຕ46,8879,830
ດິນຜະລິດກະສິກຳອື່ນໆຂອງປະຊາຊົນຮຕ47,43138,116
ດິນແຮໄວ້ຮຕ55,25455,254
1ດິນສຳປະທານຂອງບັນດາບໍລິສັດຮຕ46,88746,887
ປະຕິບັດໄດ້ຮຕ9,8309,830
ຍັງຄ້າງຮຕ37,05737,057
2ດິນຜະລິດກະສິກຳອື່ນໆຂອງປະຊາຊົນຮຕ47,43438,116
+ດິນນາຮຕ9,3878,373
+ໃນເຂດຊົນລະປະທານຮຕ1,9931,993
+ນອກເຂດຊົນລະປະທານຮຕ7,3946,380
+ສວນກາເຟຮຕ12,6008,470
+ໝາກແໜ່ງຮຕ1,172
+ມັນຕົ້ນຮຕ4,20910,777
+ກະລ່ຳປີຮຕ1,0651,065
+ດິນກະສິກຳອື່ນໆ ແລະ ທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດຮຕ18,99810,114
3ດິນແຮໄວ້ຮຕ55,25455,254
ຈຳນວນຄົວເຮືອນທີ່ມີສຳມະໂນທີ່ດິນຄຮ1,2621,262
+ດິນກະສິກຳ ທຳການຜະລິດຕອນ1,3131,313
ເນື້ອທີ່ຮຕ2,4602,460
+ດິນນາຕອນ747747
ເນື້ອທີ່ຮຕ654654
+ດິນສວນຕອນ1,5741,574
ເນື້ອທີ່ຮຕ1,7271,727
+ໜອງປາຕອນ2424
ເນື້ອທີ່ຮຕ1515
+ດິນບໍລິສັດໄໝສະຫວັນຕອນ11
ເນື້ອທີ່ຮຕ3535
+ດິນທົ່ງຫຍ້າທຳມະຊາດຕອນ11
ເນື້ອທີ່ຮຕ3030

1.ວຽກງານທາງດ້ານການປູກຝັງບາງລາຍການ:

 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ2017201820192020 
  1 ນາປີ
  -ເນື້ອທີ່ປູກເຮັກຕາ9,8849,9239,1829,310
  -ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຮັກຕາ9,8848,8818,8788,856
  -ຜະລິດຕະພາບໂຕນ/ເຮັກຕາ3.714.674.093.47
  -ຜົນຜະລິດ ໂຕນ36,71641,53336,38330,691
  2ນາແຊງ
  -ເນື້ອທີ່ປູກເຮັກຕາ830971600795
  -ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຮັກຕາ830830600795
  -ຜະລິດຕະພາບໂຕນ/ເຮັກຕາ4.914.944.974.06
  -ຜົນຜະລິດ ໂຕນ4,0814,1032,9803,229
  3ເຂົ້າໄຮ່
  -ເນື້ອທີ່ປູກເຮັກຕາ1,8642,2902,2872,284
  -ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຮັກຕາ1,8642,2902,0491,984
  -ຜະລິດຕະພາບໂຕນ/ເຮັກຕາ1.852.001.891.33
  -ຜົນຜະລິດ ໂຕນ3,4474,5813,8752,632
  4ກາເຟ
  -ເນື້ອທີ່ປູກເຮັກຕາ6,882.5612,86910,1319,470
  -ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຮັກຕາ6,882.5611,6178,6868,720
  -ຜະລິດຕະພາບໂຕນ/ເຮັກຕາ7.083.583.873.45
  -ຜົນຜະລິດ ໂຕນ48,76141,60533,62230,092
  5ປ່າໄມ້
  -ກາເບ້ຍໄມ້ເບ້ຍ443,390175,525405,743-
  -ເກັບແກ່ນໄມ້ກິໂລ1,4601,379170400
  -ການປູກໄມ້ເຮັກຕາ32588671-
  -ການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ເຮັກຕາ32588761-

2.ວຽກງານທາງດ້ານການລ້ຽງສັດ:

 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ2017201820192020 
  1ຈຳນວນຄວາຍເຫຼືອໃນປີຜ່າມາໂຕ24,33924,08226,49326,181
  -ຂະຫຍາຍໂຕ4,1384,1714,4721,753
  -ບໍລິໂພກໂຕ3,1323,1573,3852,035
  -ຂາຍອອກໂຕ1,1391,1481141,013
  -ຕາຍໂຕ124125134441
  -ເຫຼືອທ້າຍປີໂຕ--26,02424,717
  -ເພີ່ມໃນຝູງໂຕ--469469
  2ຈຳນວນງົວເຫຼືອໃນປີຜ່ານມາໂຕ30,94431,43937,09536,095
  -ຂະຫຍາຍໂຕ6,8087,2907,9068,187
  -ບໍລິໂພກໂຕ4,9085,0755,6998,459
  -ຂາຍອອກໂຕ1,1331,171221,109
  -ຕາຍໂຕ272282316445
  -ເຫຼືອທ້າຍປີໂຕ--36,51135,441
  -ເພີ່ມໃນຝູງໂຕ--5841,172
  3ຈຳນວນໝູເຫຼືອໃນປີຜ່ານມາໂຕ153,731170,421153,071153,071
  -ຂະຫຍາຍໂຕ120,059148,067108,29237,240
  -ບໍລິໂພກໂຕ99,587116,97385,55033,280
  -ຂາຍອອກໂຕ002,4738,955
  -ຕາຍໂຕ3,7824,4423,249102,189
  ເຫຼືອທ້າຍປີໂຕ--151,55551,660
  ເພີ່ມໃນຝູງໂຕ--1,5165,773
  4ຈຳນວນແບ້ເຫຼືອໃນປີຜ່ານມາໂຕ18,36521,80819,35623,338
  -ຂະຫຍາຍໂຕ4,5915,6453,9563,982
  -ບໍລິໂພກໂຕ1,0561,2989104,580
  -ຂາຍອອກໂຕ000375
  -ຕາຍໂຕ92113794,505
  -ເຫຼືອທ້າຍປີໂຕ--18,79213,878
  -ເພີ່ມໃນຝູງໂຕ--564-
  5ຈຳນວນສັດປີກລວມເຫຼືອໃນປີຜ່ານມາໂຕ1,637,7301,774,9641,426,4171,426,417
  -ຂະຫຍາຍໂຕ1,331,6091,717,6491,147,446124,697
  -ບໍລິໂພກໂຕ1,009,7201,408,472940,906307,418
  -ຂາຍອອກໂຕ00016,800
  -ຕາຍໂຕ124,567171,765114,74518,998
  -ເຫຼືອທ້າຍປີໂຕ--1,395,712535,841
  -ເພີ່ມໃນຝູງໂຕ--30,70519,560
  6ຜົນຜະລິດຊີ້ນປາລວມໂຕນ2,7952,9763,050690
  -ຜົນຜະລິດຊີ້ນປາທຳມະຊາດໂຕນ2,0952,2311,220590
  -ຜົນຜະລິດຊີ້ນປາລ້ຽງໂຕນ7007451,830100

3.ວຽກງານທາງດ້ານຊົນລະປະທານ:

 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ2017201820192020 
  1ຈໍານວນຊົນລະປະທານທັງໝົດແຫ່ງ117158157159
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນເຮັກຕາ5,1866,5256,5255,549
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງເຮັກຕາ2,1371,4451,4451,184
  2ຈໍານວນ ຊປທ ຂະໜາດໃຫຍ່ແຫ່ງ1111
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນເຮັກຕາ203655355666
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງເຮັກຕາ236335254190
  3ຈໍານວນ ຊປທ ຂະໜາດກາງແຫ່ງ45889
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນເຮັກຕາ4394634482,587
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງເຮັກຕາ129276220112
  4ຈໍານວນ ຊປທ ຂະໜາດນ້ອຍແຫ່ງ64.8138138139
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນເຮັກຕາ3403955693,226
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງເຮັກຕາ123349413384
  5ຈໍານວນ ຊປທ ແບບປະຖົມປະຖານແຫ່ງ7111010
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນເຮັກຕາ1201334021
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງເຮັກຕາ878711240
  6ອ່າງເກັບນໍ້າຂະໜາດກາງແຫ່ງ3333
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນເຮັກຕາ--11790
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງເຮັກຕາ--18342
  6ອ່າງເກັບນໍ້າຂະໜາດນ້ອຍແຫ່ງ4444
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນເຮັກຕາ--99
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງເຮັກຕາ--99
  7ຈຳນວນປະຕູນ້ຳ ແລະ ຄູກັນນ້ຳແຫ່ງ10101010
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູຝົນເຮັກຕາ--255255
  -ຕອບສະໜອງນໍ້າໃນລະດູແລ້ງເຮັກຕາ--2121