ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

1.ສັງລວມອັດຕາການເຕີບໂຕ ແລະ ມູນຄ່າລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP ແຂວງເຊກອງ ປີ (2016-2020 ) ຄິດໄລ່ແງ່ ການຜະລິດ

ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2018ປີ 2019ປີ 2020
1ມູນຄ່າ GDP (ລາຄາປີ 2012)ກີບ948,343,523,735.481,022,437,094,565.11,066,378,376,183
-ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ກີບ384,411,098,195.93409,390,907,579.23436,629,519,000.27
-ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳກີບ217,929,712,476.77237,979,246,025.47247,498,413,862.54
-ຂະແໜງບໍລິການກີບ346,002,713,062.78375,066,940,960.38382,250,443,320.18
2ມູນຄ່າ GDP (ລາຄາປະຈຸບັນ)ກີບ1,604,881,745,217.51,720,045,924,186.81,792,582,050,363.6
-ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ກີບ650,538,901,476.97688,718,323,820.54733,974,221,439.45
-ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳກີບ368,802,452,424.43400,352,485,588.66416,044,833,702.93
-ຂະແໜງບໍລິການກີບ585,540,391,316.14630,975,114,777.65642,562,995,221.22
3ອັດຕາເພີ່ມ GDP (%)%8.307.814.30
-ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້%5.816.506.65
-ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ%9.629.204.00
-ຂະແໜງບໍລິການ%10.358.401.92
4ໂຄງປະກອບ GDP (%)%100100100
-ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້%40.5440.0440.95
-ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ%22.9823.2823.21
-ຂະແໜງບໍລິການ%36.4836.6835.85
5ປະຊາກອນຄົນ123,327126,011128,067
6ອັດຕາເພີ່ມ ປະຊາກອນ (%)%1.292.181.63
7ມູນຄ່າ GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຄົນ (ກີບ)ກີບ/ຄົນ13,013,22313,649,96613,997,207
8ມູນຄ່າ GDP ສະເລ່ຍຕໍ່ຄົນ (ໂດລາ)ໂດລາ/ຄົນ1,6231,6851,728