ສາທາລະນະສຸກ

ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ2017 ປີ2018 ປີ2019 ປີ2020
1ຈຳນວນພະນັກງານແພດໂຮງໝໍແຂວງທັງໝົດຄົນ110121122126
1ໃນນ້ນ: ຍິງຄົນ78899294
2ປະລິນຍາເອກຄົນ0000
3ໃນນ້ນ: ຍິງຄົນ0000
4ປະລິນຍາໂທຄົນ5444
5ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ1333
6ຊ້ຽວຊານຄົນ781010
7ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ1233
8ປະລິນຍາຕີຄົນ33363234
9ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ23242223
10ຊັ້ນສູງຄົນ20222217
11ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ14161613
12ຊັ້ນກາງຄົນ30343634
13ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ26263231
14ຊັ້ນຕົ້ນຄົນ15171614
15ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ13161414
16ພະລາກອນຄົນ0011
17ວິຊາການອື່ນໆຄົນ00112
18ສັນຍາຈ້າງຄົນ2300-
19ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ15006
2ພະນັກງານປະຈຳພະແນກສາທາແຂວງຄົນ97858786
1ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ52344545
2ປະລິນຍາເອກຄົນ0000
3ໃນນ້ນ: ຍິງຄົນ0000
4ປະລິນຍາໂທຄົນ4455
5ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ000-
6ຊ້ຽວຊານຄົນ0011
7ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ0000
8ປະລິນຍາຕີຄົນ21192211
9ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ810106
10ຊັ້ນສູງຄົນ21202211
11ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ14141510
12ຊັ້ນກາງຄົນ40343327
13ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ24181816
14ຊັ້ນຕົ້ນຄົນ11863
15ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ6222
16ພະລາກອນຄົນ000-
17ວິຊາການອື່ນໆຄົນ00029
18ສັນຍາຈ້າງຄົນ241320-
19ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ1449-
3ພະນັກງານປະຈຳຫ້ອງການ ແລະ ໂຮງໝໍເມືອງຄົນ194194191191
1ໃນນັນ: ຍິງຄົນ110118115115
2ປະລິນຍາເອກຄົນ000-
3ໃນນ້ນ: ຍິງຄົນ000-
4ປະລິນຍາໂທຄົນ4211
5ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ000
6ຊ້ຽວຊານຄົນ1243
7ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ0111
8ປະລິນຍາຕີຄົນ25222118
9ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ14131312
10ຊັ້ນສູງຄົນ62545851
11ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ41262826
12ຊັ້ນກາງຄົນ79929183
13ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ40656662
14ຊັ້ນຕົ້ນຄົນ191986
15ໃນນັ້ນ: ຍິງຄົນ151145
16ພະລາກອນ ( ລົງເລີກຂະແໜງ )ຄົນ232-
17ວິຊາການອື່ນໆຄົນ20524
18ສັນຍາຈ້າງຄົນ114008
4ແພດປະຈຳສຸກສາລາຄົນ89888797
1ຍິງຄົນ54544959
2ປະລິນຍາໂທຄົນ000-
3ຊ້ຽວຊານຄົນ000-
4ປະລິນຍາຕີຄົນ0002
5ຊັ້ນສູງຄົນ29343544
6ຊັ້ນກາງຄົນ57511248
7ຊັ້ນຕົ້ນຄົນ33503
8ພະລາກອນຄົນ003-
9ວິຊາການອື່ນໆຄົນ00--
10ສັນຍາຈ້າງຄົນ00--
5ຈຳນວນໂຮງໝໍທັງໝົດແຫ່ງ4444
1ຈຳນວນໂຮງໝໍແຂວງແຫ່ງ1111
2ຈຳນວນໂຮງໝໍເມືອງແຫ່ງ3333
3ຈຳນວນໂຮງໝໍກຸ່ມເມືອງແຫ່ງ000-
4ຈຳນວນສຸກສາລາແຫ່ງ28282828
6ຈຳນວນຕຽງນອນຄົນເຈັບຕຽງ156156156156
1ໂຮງໝໍແຂວງຕຽງ70707070
2ໂຮງໝໍເມືອງຕຽງ30303030
3ສຸກສາລາຕຽງ56565656
7ວຽກໄຂ້ຍຸງ
1ຈຳນວນບ້ານທີ່ໄດ້ຍ້ອມມຸ້ງບ້ານ276136231231
2ຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຍ້ອມມຸ້ງຄອບຄົວ22,2308,43824,21824,218
3ຈຳນວນ ປ/ຊ ທີ່ໄດ້ຄຸ້ມກັນຈາກຍ້ອມມຸ້ງຄົນ11,62042,621121,112121,112
4ຈຳນວນແຜ່ນແກ້ວທີ່ໃຊ້ເຈາະເລືອດແຜ່ນ16,0777,22929,25029,250
5ຈຳນວນແຜ່ນແກ້ວພົບເຊື້ອແຜ່ນ1,089158146146
6ຈຳນວນຄົນຕິດເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຍຸງຄົນ1,089820146146
7ອັດຕາພົບເຊື້ອໄຂ້ຍຸງ%6.776.70.490.49
8ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ
1ຈຳນວນແມ່ຍິງທີ່ມາຝາກທ້ອງຄົນ3,5525,2315,3103,025
2ຈຳນວນແມ່ຍິງທີ່ມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງຄົນ6657427282,077
3ຈຳນວນແມ່ຍິງທີ່ມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍເມືອງຄົນ656488728-
4ຈຳນວນແມ່ຍິງທີ່ມາເກີດລູກຢູ່ສຸກສາລາຄົນ590739491-
5ຈຳນວນເທື່ອກວດທ້ອງຫຼັງເກີດເທື່ອ/ຄົນ2,2253,2773,3152,018
6ອັດຕາສ່ວນການນຳໃຊ້ວິທີການຄຸ້ມກຳເນີດສ່ວນຮ້ອຍ0000
7ຈຳນວນເທື່ອກວດແມ່ມານເທື່ອ5,5495,2315,3103,025
8ຈຳນວນແມ່ມານກວດທ້ອງ 3 ເທື່ອຂື້ນໄປຄົນ1,9971,9942,1571,915
9ຈຳນວນເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ + ບ້ານຄົນ1,8282,0882,0272,104
10ຈຳນວນເດັກເກີດມີຊີວິດຄົນ1,8281,9322,0172,101
11ຈຳນວນເດັກເກີດບໍ່ຖ້ວນເດືອນຄົນ111,698109141
12ຈຳນວນເດັກເກີດນ້ຳໜັກຫຼຸດ 2500 gຄົນ141137138172
13ຈຳນວນເທື່ອເດັກມາຮັບບໍລິການເທື່ອ33,81654,29323,886-
14ລວງສູ/ອາຍຸ33,8162,27544,09619,316
– ສີຂຽວຄົນ25,3021,79130,56613,637
– ສີເຫຼືອງຄົນ5,5073118,0903,664
– ສີແດງຄົນ3,0071735,4402,015
15ນ້ຳໜັກ/ອາຍຸ8,8332,17345,42519,291
– ສີຂຽວຄົນ7,0681,74634,79814,363
– ສີເຫຼືອງຄົນ1,3403177,3373,128
– ສີແດງຄົນ4251103,2901,800
16ນ້ຳໜັກ/ລວງສູງ9,0692,72740,54613,390
– ສີຂຽວຄົນ6,9181,81531,17310,269
– ສີເຫຼືອງຄົນ1,3917378,2041,952
– ສີແດງຄົນ7601751,1691,169
9ວຽກງານນ້ຳສະອາດ ແລະ ອະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມ
1ຈຳນວນນ້ຳລິນທັງໝົດແຫ່ງ119113114168
2ຈຳນວນນ້ຳລິນກໍ່ສ້າງໃໝ່ແຫ່ງ5101022
3ຈຳນວນນ້ຳລິນສ້ອມແປງແຫ່ງ001-
4ຈຳນວນບ້ານທີ່ໃຊ້ນ້ຳລິນບ້ານ11910--
5ຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ໃຊ້ນ້ຳລິນຄອບຄົວ4,3903,1293,1291,500
6ຈຳນວນ ປ/ຊ ຊົມໃຊ້ນ້ຳລິນຄົນ14,11263,04463,04463,778
7ຈຳນວນບາດານທັງໝົດບໍ່38382356382
8ຈຳນວນບາດານກໍ່ສ້າງໃໝ່ບໍ່0035613
9ຈຳນວນນ້ຳບາດານສ້ອມແປງບໍ່0001
10ຈຳນວນບ້ານທີ່ໃຊ້ນ້ຳບາດານບ້ານ8282438440
11ຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ຊົມໃຊ້ນ້ຳບາດານຄອບຄົວ9,3479,4359,5069,506
12ຈຳນວນ ປ/ຊ ຊົມໃຊ້ນ້ຳບາດານໜ່ວຍ14,40246,22346,22346,223
13ອັດຕາສ່ວນຜູ້ຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດ%7209082.60
14ຈຳນວນນ້ຳສ້າງແຊ່ງທັງໝົດໜ່ວຍ4080-
15ຈຳນວນນ້ຳສ້າງແຊ່ງສ້າງຂື້ນໃໝ່ໜ່ວຍ000-
16ຈຳນວນບ້ານທີ່ໃຊ້ນ້ຳສ້າງແຊ່ງບ້ານ400-
17ຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ຊົມໃຊ້ນ້ຳສ້າງແຊ່ງຄອບຄົວ000-
18ຈຳນວນ ປ/ຊ ຊົມໃຊ້ນ້ຳສ້າງແຊ່ງຄົນ000-
19ຈຳນວນໂຄງການນ້ຳສະອາດແບ່ງຕາມແຂວງ ແລະ ເມືອງໂຄງການ000-
10ຈຳນວນວິດຖ່າຍທັງໝົດໜ່ວຍ17,04915,82216,509-
1ຈຳນວນວິດຖ່າຍສ້າງຂື້ນໃໝ່ໜ່ວຍ62462415,822342
2ຈຳນວນບ້ານທີ່ໃຊ້ວິດຊຶມບ້ານ135100109109
3ຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ຊົມໃຊ້ວິດຊຶມຄອບຄົວ20,88921,25121,9856,530
4ຈຳນວນ ປ/ຊ ທີ່ຊົມໃຊ້ວິດຊຶມຄົນ90,88999,26099,2601,671
5ຈຳນວນບ້ານທີ່ຊົມໃຊ້ວິດຂຸມ ( ວິດແຫ້ງ )ບ້ານ245150150130
6ຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ຊົມໃຊ້ວິດຂຸມ ( ວິດແຫ້ງ )ຄອບຄົວ05050-
7ຈຳນວນ ປ/ຊ ທີ່ຊົມໃຊ້ວິດຂຸມ ( ວິດແຫ້ງ )ຄົນ31500-
8ຈຳນວນບ້ານທີ່ບໍ່ມີວິດບ້ານ13289132
9ຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ບໍ່ມີວິດຄອບຄົວ3,2333,5855,106-
10ອັດຕາການນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍໃນໂຮງຮຽນ%797373.7073.78
11ອັດຕາຄົວເຮືອນນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍແບ່ງຕາມປະເພດ%000-
12ອັດຕາສ່ວນຂຜູ້ທີ່ຊົມໃຊ້ວິດ%617171.0076.04
13ອັດຕາສ່ວນຂອງການຊົມໃຊ້ວິດຂອງປະຊາກອນ%6100-
11ວຽກງານອາຫານ ແລະ ຢາ
1ຈຳນວນຮ້ານຂາຍຢາທັງໝົດຮ້ານ40404035
2ຈຳນວນຮ້ານຂາຍຢາແບ່ງຕາມຂັ້ນ ( 1, 2, 3 )ຮ້ານ40363637
3ຈຳນວນຮ້ານຂາຍຢາຂອງລັດຮ້ານ4444
4ຈຳນວນຮ້ານຂາຍຢາຂອງເອກະຊົນຮ້ານ36363636
5ຈຳນວນຫ້ອງກວດພະຍາດຂອງເອກະຊົນທັງໝົດແຫ່ງ7474735
6ຈຳນວນຫ້ອງກວດພະຍາດລວມຫ້ອງ47474735
7ຈຳນວນກອງທຶນຢາໝູນວຽນຂັ້ນແຂວງແຫ່ງ1112
8ຈຳນວນກອງທຶນຢາໝູນວຽນຂັ້ນເມືອງແຫ່ງ4443
9ຈຳນວນກອງທຶນຢາໝູນວຽນຂັ້ນສຸກສາລາແຫ່ງ28283031
10ຈຳນວນຄຣີນິກ ແຫ່ງ7777
11ຈຳນວນຕູ້ຢາປະຈຳບ້ານຕູ້172172172172
12ຈຳນວນບ້ານໄດ້ຊົມໃຊ້ຖົງຢາປະຈຳບ້ານບ້ານ172172172172
12ວຽກງານປິ່ນປົວ
1ຈຳນວນຄົນເຈັບນອນໂຮງໝໍທັງໝົດເທື່ອຄົນ14,41210,86110,01210,809
2ຈຳນວນຄົນພະຍາດໄຂ້ຍຸງເທື່ອຄົນ12378128132
3ຈຳນວນຄົນພະຍາດຖອກທ້ອງເທື່ອຄົນ1,1228159301,539
4ຈຳນວນຄົນພະຍາດອັກເສບປອດເທື່ອຄົນ360903579635
5ຈຳນວນຄົນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກເທື່ອຄົນ56271356305
6ຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນໂລກມະເຮັງ ຄົນ41404147
7ຈຳນວນຄົນທີ່ເປັນພະຍາດເບົາຫວານຄົນ38478891
6ຈຳນວນຄົນພະຍາດອື່ນໆເທື່ອຄົນ13,8071,4321,2568,060
7ຈຳນວນຄົນສະເລ່ຍວັນນອນໂຮງໝໍວັນ3333
8ຈຳນວນຄົນປົວດີຄົນ13,62310,8019,76510,547
9ຈຳນວນຄົນປົ່ວບໍ່ດີຄົນ64786366
10ຈຳນວນຄົນສົ່ງປິ່ນປົວຢູ່ບ່ອນອື່ນຄົນ725710588642
13ຈຳນວນຄົນຕາຍທັງໝົດຄົນ64786366
1ຈຳນວນຄົນຕາຍຍ້ອນພະຍາດໄຂ້ຍຸງຄົນ0000
2ຈຳນວນຄົນຕາຍຍ້ອນອັກເສບປອດຄົນ10010
3ຈຳນວນຄົນຕາຍຍ້ອນຖອກທ້ອງຄົນ2511
4ຈຳນວນຄົນຕາຍຍ້ອນອື່ນໆຄົນ61736255
14ວຽກງານຜ່າຕັດກໍລະນີ3,5363,9063,9844,302
1ຜ່າຕັດໃຫຍ່ກໍລະນີ375152203216
2ຜ່າຕັດກາງກໍລະນີ291327347383
3ຜ່າຕັດນ້ອຍກໍລະນີ2,8703,4273,4343,703
15ກວດພະຍາດເຂດນອກທັງໝົດຄົນ15,968145,774158,085172,554
16ຈຳນວນຄົນເຈັບກວດເຂດນອກທັງໝົດຄົນ15,968145,774158,085172,554
17ພະຍາດທີ່ພົບຫຼາຍ
1ໄຂ້ຍຸງກໍລະນີ568511731917
2ອັກເສບປອດກໍລະນີ10,2018,9797,9166,348
3ຖອກທ້ອງກໍລະນີ13,7529,63412,57311,216
4ໄຂ້ເລືອດອອກກໍລະນີ116606780121
5ອື່ນໆກໍລະນີ13,499143,31422,27723,749
18ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍຄົນ/ປີ55555555
1ຍິງຄົນ/ປີ56565656
2ຊາຍຄົນ/ປີ54545454
19ຈຳນວນຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ HIVຄົນ47
1ຈຳນວນຄົນເປັນເອດຄົນ00510
2ອັດຕາການຕິດເຊື້ອ HIV%00510
3ຈຳນວນຄົນຕິດເຊື້ອ ພ ຕ ພຄົນ1,024586634736
20ຈຳນວນຄົນເປັນ AIDSຄົນ000-
21ຈຳນວນຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອມາເລເລຍຄົນ123511731-
22ຈຳນວນຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອວັນນະໂລກຄົນ48856936
23ອັດຕາການເປັນວັນນະໂລກ%0.03016.58-
24ອັດຕາການຕາຍຈາກການເປັນວັນນະໂລກ%007.241
25ຈຳນວນໝໍຢາພື້ນເມືອງຄົນ54545454
26ຈຳນວນອາສາສະໝັກຂັ້ນບ້ານ ( ອສບ )ຄົນ269269269269
27ຈຳນວນໝໍຕຳແຍຄົນ156156156156
28ຈຳນວນຄົນຕາຍຖອກທ້ອງກະທັນຫັນ ( ຂາດນ້ຳ )ຄົນ250-
29ຈຳນວນຄົນຕາຍຖອກທ້ອງກະທັນຫັນ ( ມີເລືອດ )ຄົນ000-
30ອັດຕາພະຍາດຖອກທ້ອງ%0.960442-
31ອັດຕາພະຍາດທ້ອງບິດ%000-
32ຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນໄຂ້ທໍລະພິດຄົນ000-
33ອັດຕາພະຍາດໄຂ້ທໍລະພິດ%000-
34ຈຳນວນເຂດສ່ຽງໄຂ້ມາເລເລຍເຂດ12600.13-
35ຈຳນວນຄົນເປັນໄຂ້ເລືອດອອກຄົນ123051-
36ອັດຕາພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ%0.0400.4-
37ອັດຕາການຕາຍຈາກການເປັນໄຂ້ເລືອດອອກ%000-
38ອັດຕາພະຍາດອັກເສບລະບົບຫາຍໃຈຮຸນແຮງ%0.6101.84-
39ຈຳນວນບ້ານແບບຢ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກບ້ານ1020131-
40ຈຳນວນຄອບຄົວແບບຢ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກຄອບຄົວ0017,770-
41ຈຳນວນຫຼັງຄາເຮືອນແບບຢ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກຫຼັງຄາ000-
42ຈຳນວນຄົວເຮືອນແບບຢ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກຄົວເຮືອນ000-
43ອັດຕາສ່ວນບ້ານແບບຢ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກ%5100-
44ອັດຕາສ່ວນຂອງຄອບຄົວແບບຢ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກ%0066.49-
45ອັດຕາສ່ວນຫຼັງຄາເຮືອນແບບຢ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກ%0076.64-
46ອັດຕາສ່ວນຄົວເຮືອນແບບຢ່າງດ້ານສາທາລະນະສຸກ%000-
47ອັດຕາສ່ວນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ%5252--
48ການສັກຢາກັນພະຍາດ 8 ພະຍາດຄົນ22,41818,244--
1 EPI-DPT-HepB-Hip ເຂັມ 3ຄົນ3,16800-
2 EPI-IPV ເຂັມ 3ຄົນ3,0283,1401,0293,086
3 EPI-OPV ເຂັມ 3ຄົນ3,1613,1751,2263,138
4 EPI-PCV ເຂັມ 3ຄົນ3,1603,1581,2253,142
5EPI-Hep Bo ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ 7 ວັນຄົນ1,9372,0072072,423
6EPI-ກັນວັນນະໂລກ (BCG)ຄົນ3,1191,5891,1683,020
7EPIກັນອັກສະໝອງຍີ່ປຸ່ນ (JE)ຄົນ1,8852,2591,2931,499
8EPI ໝາກແດງຄົນ2,9602,9162,3412,974
50ການສັກ ແລະຢອດຢາກັນພະຍາດໃຫ້ແມ່-ເດັກຄົນ2,5022,6763,403-
51ຈຳນວນເດັກອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 1 ປີໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດວັນນະໂລກຄົນ001,1683,020
52ອັດຕາສ່ວນເດັກອາຍຸຕ່ຳກ່ວາ 1 ປີໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດວັນນະໂລກ%77330-
53ສັກຄົບ FICຄົນ2,7222,6761,2732,965