ການປົກຄອງ

ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019ປີ 2020ປີ 2021ປີ 2022
1ເນື້ອທີ່ທັງໝົດຂອງກມ27,7507,7507,7507,7507,7507,750
2ຈຳນວນເມືອງທັງໝົດເມືອງ444444
3ຈຳນວນບ້ານທັງໝົດບ້ານ197197197197199
4ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພົນລະເມືອງຄົນ/ກມ21616161717
5ຈຳນວນພົນລະເມືອງທັງໝົດຄົນ121,754123,327126,011129,370132,044
6ຈຳນວນພົນລະເມືອງຍິງຄົນ60,91761,78262,94564,88166,129
7ຈຳນວນພົນລະເມືອງຊາຍຄົນ60,65761,54563,06664,48965,915
8ຈຳນວນຄົວເຮືອນທັງໝົດຄົວເຮືອນ19,41120,14220,61521,00821,912
9ຈຳນວນຄອບຄົວທັງໝົດຄອບຄົວ24,01924,71325,42126,57327,568
10ຈຳນວນບ້ານຕົວເມືອງບ້ານ1717171718
11ຈຳນວນບ້ານຊົນນະບົດບ້ານ180180180180181
12ຈຳນວນບ້ານບໍ່ມີໄຟຟ້າບ້ານ6868624251
13ຈຳນວນບ້ານບໍ່ມີຕະຫຼາດບ້ານ170188186187189
14ຈຳນວນບ້ານບໍ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານ00000
15ຈຳນວນບ້ານບໍ່ມີສຸກສາລາບ້ານ169169168167169
16ຈຳນວນບ້ານຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງທຽວໄດ້ສອງລະດູບ້ານ2121191919