ກຳລັງປັບປຸງເວັບໄຊ

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕາມລາຄາຄົງທີ່ປີ 2012 ( ສ່ວນຮ້ອຍ ) ປີ 2016-2019 ແລະ ແຜນຄາດຄະເນ 2020

ລາຍການປີ 2016ປີ 2017ປີ 2018 ປີ 2019ແຜນຄາດຄະເນ ປີ 2020
ອັດຕາເພີ່ມ GDP (%)8.719.108.307.814.30
ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້7.077.805.816.506.65
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ9.509.609.629.204.0
ຂະແໜງບໍລິການ10.2110.3310.358.401.92

SekongInfo

ຕົວເລກ GDP ໃນປີ 2019

ລາຍການຈຳນວນຫົວໜ່ວຍ
GDP / ຫົວຄົນ1,685
US$
GDP / ຫົວຄົນ13,649,966
ກີບ
ອັດຕາເພີ້ມ GDP7.81%

ອັດຕາເພີ່ມ GDP ແບ່ງຕາມຂະແໜງການ ປີ 2019

ລາຍການຈຳນວນຫົວໜ່ວຍ
ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້6.50%
ອຸດສາຫະກຳ9.20%
ການບໍລິການ8.40%

ການປົກຄອງ ແລະ ພົນລະເມືອງ ປີ 2019

ຈຳນວນເມືອງທັງໝົດ4ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ197ບ້ານ
ຈຳນວນພົນລະເມືອງທັງໝົດ126,011ຄົນ
ຈຳນວນພົນລະເມືອງຍິງ62,945ຄົນ
ຈຳນວນພົນລະເມືອງຊາຍ63,066ຄົນ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນທັງໝົດ20,615ຄົວເຮືອນ
ຈຳນວນຄອບຄົວທັງໝົດ25,421ຄອບຄົວ