ຮູບສະແດງເຖີງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພົນລະເມືອງແຕ່ລະປີ

ການເພີ່ມຂື້ນ GDP (%) ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ

 

ຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳປີ 2018 ດ້ານເສດຖະກິດ
ອັດຕາການເຕີບໂຕ GDP 8.30 %
GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ 1,623 US$
ຂະແໜງກະສິກຳ 5.81 %
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ 9.62 %
ຂະແໜງບໍລິການ 10.35 %
ດັດຊະນີລາຄາສິນຄ້າ 102.84 %
ອັດຕາເງິນເຟີ້ 2.53 %
ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ປະຈຳປີ 2018
ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 7,750 km2
ຈຳນວນເມືອງ 4 ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ 197 ບ້ານ
ບ້ານຕົວເມືອງ 17 ບ້ານ
ຊົນນະບົດມີເສັ້ນທາງ 159 ບ້ານ
ຊົນນະບົດບໍ່ມີເສັ້ນທາງ 21 ບ້ານ
ມີໄຟຟ້າ 129 ບ້ານ
ບໍ່ມີໄຟຟ້າ 68 ບ້ານ
ມີຕະຫຼາດ 9 ບ້ານ
ບໍ່ມີຕະຫຼາດ 188 ບ້ານ
ມີສຸກສາລາ 28 ບ້ານ
ບໍ່ມີສຸກສາລາ 169 ບ້ານ
ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ 197 ບ້ານ
ບໍ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ 0 ບ້ານ
ບ້ານທຸກຍາກ - ບ້ານ
ຄອບຄົວທຸກຍາກ - ຄອບຄົວ
ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ປະຈຳປີ 2018
ພົນລະເມືອງລວມ 123.327 ຄົນ
ເພດຍິງ 61.782 ຄົນ
ເພດຊາຍ 61.545 ຄົນ
ຄວາມໜ້າແໜ້ນ 16 ຄົນ/km2