DSC_0136-scaled-700x300
WhatsApp-Image-2020-07-01-at-16.39.44-678x381
WhatsApp-Image-2020-07-07-at-09.00.57
previous arrow
next arrow

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕາມລາຄາຄົງທີ່ປີ-2012-ສ່ວນຮ້ອຍ-ປີ-2016-2021-ແລະ-ແຜນຄາດຄະເນ-2022

ລາຍການປີ 2016ປີ 2017ປີ 2018 ປີ 2019 ປີ 2020ປີ 2021 ແຜນຄາດຄະເນປີ 2022
ອັດຕາເພີ່ມ GDP (%)8.719.108.307.814.303.305.00
ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້7.077.805.816.506.657.177.71
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ9.509.609.629.204.00.805.70
ຂະແໜງບໍລິການ10.2110.3310.358.401.920.591.27

ຜົນການຄາດຄະເນພົນລະເມືອງ-2022-2035

ປີພົນລະເມືອງລວມຊາຍຍິງ
2022134,28068,31165,969
2023136,73769,68267,055
2024139,20271,06368,139
2025141,66472,45069,214
2026144,11373,83770,276
2027146,52775,21771,310
2028148,90476,58872,316
2029151,23777,94673,291
2030153,51479,28574,229
2031155,83280,61475,218
2032158,17681,92476,252
2033160,53883,20977,329
2034162,92184,46978,452
2035165,31685,70079,616

ຕົວເລກ GDP ປີ 2021

ລາຍການຈຳນວນຫົວໜ່ວຍ
GDP / ຫົວຄົນ1,735
US$
GDP / ຫົວຄົນ16,737,778
ກີບ
ອັດຕາເພີ້ມ GDP3.3%

 

ອັດຕາເພີ່ມ GDP ຕາມຂະແໜງການ ປີ 2021

ລາຍການຈຳນວນຫົວໜ່ວຍ
ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້7.17%
ອຸດສາຫະກຳ0.80%
ການບໍລິການ0.59%

 

ການປົກຄອງ ແລະ ພົນລະເມືອງ ປີ 2021

ຈຳນວນເມືອງທັງໝົດ4ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ199ບ້ານ
ຈຳນວນພົນລະເມືອງທັງໝົດ132,044ຄົນ
ຈຳນວນພົນລະເມືອງຍິງ66,129ຄົນ
ຈຳນວນພົນລະເມືອງຊາຍ65,915ຄົນ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນທັງໝົດ21,912ຄົວເຮືອນ
ຈຳນວນຄອບຄົວທັງໝົດ27,568ຄອບຄົວ