ກຳລັງປັບປຸງເວັບໄຊ

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕາມລາຄາຄົງທີ່ປີ 2012 ( ສ່ວນຮ້ອຍ ) ປີ 2016-2020 ແລະ ແຜນຄາດຄະເນ 2021

ລາຍການປີ 2016ປີ 2017ປີ 2018 ປີ 2019 ປີ 2020 ແຜນຄາດຄະເນປີ 2021
ອັດຕາເພີ່ມ GDP (%)8.719.108.307.814.304.00
ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້7.077.805.816.506.656.37
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ9.509.609.629.204.03.21
ຂະແໜງບໍລິການ10.2110.3310.358.401.921.81

ຄາດຄະເນພົນລະເມືອງແບ່ງຕາມເພດ ປີ 2021-2035,ແຂວງເຊກອງ

ປີພົນລະເມືອງລວມຊາຍຍິງ
2021131,82966,94864,881
2022134,28068,31165,969
2023136,73769,68267,055
2024139,20271,06368,139
2025141,66472,45069,214
2026144,11373,83770,276
2027146,52775,21771,310
2028148,90476,58872,316
2029151,23777,94673,291
2030153,51479,28574,229
2031155,83280,61475,218
2032158,17681,92476,252
2033160,53883,20977,329
2034162,92184,46978,452
2035165,31685,70079,616

SekongInfo

ຕົວເລກ GDP ໃນປີ 2020

ລາຍການຈຳນວນຫົວໜ່ວຍ
GDP / ຫົວຄົນ1,728
US$
GDP / ຫົວຄົນ13,997,207
ກີບ
ອັດຕາເພີ້ມ GDP4.30%

ອັດຕາເພີ່ມ GDP ແບ່ງຕາມຂະແໜງການ ປີ 2020

ລາຍການຈຳນວນຫົວໜ່ວຍ
ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້6.65%
ອຸດສາຫະກຳ4.00%
ການບໍລິການ1.92%

ການປົກຄອງ ແລະ ພົນລະເມືອງ ປີ 2020

ຈຳນວນເມືອງທັງໝົດ4ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ197ບ້ານ
ຈຳນວນພົນລະເມືອງທັງໝົດ129,370ຄົນ
ຈຳນວນພົນລະເມືອງຍິງ64,881ຄົນ
ຈຳນວນພົນລະເມືອງຊາຍ64,489ຄົນ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນທັງໝົດ21,008ຄົວເຮືອນ
ຈຳນວນຄອບຄົວທັງໝົດ26,573ຄອບຄົວ